1346/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 3 § 2 mom., 5 § 4 mom., 6 § och 8 § 4 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), av dessa lagrum 5 § 4 mom. sådant det lyder ändrat i lag av den 3 juni 1994 (424/94), beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att bestämma vilka djursjukdomar som med stöd av 3 § lagen om djursjukdomar (55/80) skall anses som djursjukdomar som med lätthet sprider sig, som farliga djursjukdomar eller som djursjukdomar som skall övervakas djursjukdomar som skall bekämpas) och på vilket sätt djursjukdomar som skall bekämpas och andra djursjukdomar skall anmälas.

Vidare skall vid anmälan om djursjukdomar iakttas vad jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (avdelningen) särskilt föreskriver i beslut och cirkulär som gäller enskilda sjukdomar.

2 §
Djursjukdomar som skall bekämpas

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda djursjukdomar som med lätthet sprider sig anses de djursjukdomar som räknas upp i bilaga 1.

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda farliga djursjukdomar anses de djursjukdomar som räknas upp i bilaga 2.

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda djursjukdomar som skall övervakas anses de djursjukdomar som räknas upp bilagorna 3 och 4.

3 §
Smittsamma djursjukdomar

Med smittsamma djursjukdomar avses djur sjukdomar som skall bekämpas och de djur sjukdomar som räknas upp i bilagorna 5 och 6.

4 §
Anmälan om sjukdomar som med lätthet sprider sig och farliga sjukdomar

Misstänker eller konstaterar en veterinär a ett djur lider av en djursjukdom som med lätthet sprider sig eller en farlig djursjukdom, skall han omedelbart anmäla saken till kommunalveterinären eller, om han inte får tag på kommunalveterinären, till länsveterinären. Om han inte får tag på länsveterinären, skall han anmäla saken till en av avdelningens veterinärer.

Misstänker eller konstaterar kommunalveterinären att ett djur lider av en djursjukdom som med lätthet sprider sig eller av en farlig djursjukdom eller får han av en annan veterinär en anmälan som avses i 1 mom., skall han omedelbart anmäla saken till länsveterinären eller, om han inte får tag på länsveterinären, till en av avdelningens veterinärer.

Får länsveterinären en anmälan som avses i 1 eller 2 mom., skall han omedelbart anmäla saken till en av avdelningens veterinärer.

De anmälningar som avses i 1–3 mom. skall göras omedelbart även under annan tid än arbetstid.

5 §
Anmälan om djursjukdomar som skall övervakas

Misstänker eller konstaterar en veterinär att ett djur lider av en i bilaga 3 eller 4 avsedd djursjukdom som skall övervakas, skall han senast följande vardag anmäla saken till kommunalveterinären eller, om han inte får tag på kommunalveterinären, till länsveterinären. Om han inte får tag på länsveterinären, skall han anmäla saken till en av avdelningens veterinärer.

Misstänker eller konstaterar kommunalveterinären att ett djur lider av en i 3 eller 4 mom. avsedd djursjukdom som skall övervakas eller får han av en annan veterinär en anmälan som avses i 1 mom., skall han senast följande vardag anmäla saken till länsveterinären eller, om han inte får tag på länsveterinären, till en av avdelningens veterinärer.

Får länsveterinären en i 1 eller 2 mom. avsedd anmälan om en i bilaga 3 avsedd sjukdom som skall övervakas, skall han omedelbart anmäla saken till en av avdelningens veterinärer. I bilaga 4 avsedda djursjukdomar som skall övervakas skall länsveterinären rapportera till avdelningen i det månadssammandrag som avses i 8 § 3 mom.

6 §
Anmälan om andra smittsamma sjukdomar

Misstänker eller konstaterar en veterinär att ett djur lider av en djursjukdom som avses i bilaga 5, skall han anmäla saken senast följande vardag till kommunalveterinären eller, om han inte får tag på kommunalveterinären, till länsveterinären. Om han inte får tag på länsveterinären, skall han anmäla saken till en av avdelningens veterinärer.

Misstänker eller konstaterar kommunalveterinären att ett djur lider av en djursjukdom som avses i bilaga 5 eller får han av en annan veterinär en anmälan som avses i 1 mom., skall han anmäla saken senast följande vardag till länsveterinären eller, om han inte får tag på länsveterinären, till en av avdelningens veterinärer.

Får länsveterinären en anmälan som avses i 1 eller 2 mom., skall han omedelbart anmäla saken till en av avdelningens veterinärer.

De djursjukdomar som avses i bilaga 6 skall anmälas i den månadsrapport som avses i 8 § 1 och 2 mom.

7 §
Anmälan om andra an smittsamma djursjukdomar

Andra än smittsamma djursjukdomar skall alla veterinärer i enlighet med avdelningens särskilda anvisningar anmäla i den månadsrapport som avses i 8 § 1 och 2 mom.

8 §
Månadsrapport och månadssammandrag

Alla veterinärer skall månatligen sända länsveterinären en rapport (månadsrapport} om alla konstaterade djursjukdomar som avses i bilaga 6 samt i enlighet med avdelningens särskilda anvisningar om andra än smittsamma djursjukdomar. Rapporten skall sändas till länsveterinären före den 5 vardagen följande månad.

I den månadsrapport som avses i 1 mom. skall kommunalveterinären dessutom ta med alla fall av djursjukdomar som skall bekämpas inom sitt verksamhetsområde och i bilaga 5 avsedda fall av djursjukdomar.

Länsveterinären skall tillställa avdelningen ett sammandrag (månadssammandrag} av veterinärernas anmälningar före den 9 vardagen följande månad.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1995.

Genom detta beslut upphävs

1) jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 3 maj 1993 om djursjukdomar som skall bekämpas (426/93),

2) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 177 av den 15 augusti 1980 om anmälan om djursjukdomar,

3) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 14 mars 1986 angående begränsning av transporten och överlåtandet av djur för förhindrande av djursjukdoms spridning inom Vasa län, i Soini, Lehtimäki, Alajärvi, Lappo, Ylistaro, Storkyro, Lillkyro och Maxmo kommuner samt kommunerna norr om dessa i Vasa län Dnr 933/51–85,

4) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 6 augusti 1986 om behandling av nötdjur av koltras med maskmedel (617/86),

5) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 20 mars 1991 om varroasis hos bin Dnr 228/512–91

6) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 175 av den 10 maj 1979 om smittsam rävskabb hos pälsdjur,

7) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 181 av den 29 augusti 1980 om bekämpande av smittsam kastning förorsakad av salmonella hos häst,

8) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 182 av den 10 september 1980 om varroasjuka hos bin,

9) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 189 av den 15 oktober 1980 om fårskabb,

10) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 191 av den 15 oktober 1980 om hästskabb,

11) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 192 av den 15 oktober 1980 om hönstyfus,

12) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 194 av den 30 december 1980 angående med tanke på juverinflammation företagen undersökning av nötkreatur, som säljs som livdjur, och försäljning av nötkreatur med juverfel,

13) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär nr 206 av den 14 oktober 1985 om valpsjuka hos pälsdjur, samt

14) jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings brev med anvisningar om juverinflammation hos nötkreatur av den 15 augusti 1980 Dnr 757/130–80.

Helsingfors den 28 november 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 1

Djursjukdomar som med lätthet sprider sig

1) mul- och klövsjuka

2) vesikulär stomatit

3) swine vesicular disease

4) boskapspest

5) peste des petits ruminants

6) elakartad lungsjuka hos nötkreatur

7) lumpy skin disease

8) Rift Valley fever

9) blue tongue

10) koppor hos får och get

11) afrikansk hästpest

12) afrikansk svinpest

13) klassisk svinpest

14) aviär influensa (hönspest)

15) Newcastlesjuka

16) transmissible gastroenteritis hos svin (TGE)

17) equine viral encephalomyelitis (WEE, EEE, VEE)

18) hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS)

19) infectious haematopoietic necrosis hos fisk (IHN)

20) infektiös laxanemi (ISA)

Bilaga 2

Farliga djursjukdomar

1) Aujeszky-sjuka (pseudorabies)

2) BSE (bovin spongiform encefalopati)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

5) brucelles (Brucella abortus, Br. melitensis, Br.ovis, Br.suis)

6) bovin tuberkulos

7) mjältbrand (anthrax)

8) rabies

9) frasbrand (Clostridium chauvoei)

10) rots (malleus)

11) scrapie

12) Teschen-sjuka

13) EHN-sjuka hos fisk (epizootic haematopoietic necrosis)

14) OMV-sjuka hos fisk (Onchorhynchus masou-virus)

Bilaga 3

Djursjukdomar som skall övervakas och som omedelbart skall anmälas till avdelningen

1) echinococcos

2) IBR/IPV (bovine infectious rhinotracheitis/ infectious pustular vulvovaginitis)

3) enzootisk bovin leukos

4) infektiös anemi hos häst (EIA)

5) maedi-visna

6) CAEV (caprine arthritis/encephalitis-virus)

7) TRT/SHS (turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome)

8) furunkulos hos laxfiskar (Aeromonas salmonicida) inom de vattendrag, som avses i 3 §

av jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsandet av transporten av levande fisk, mjölke och rom från övriga delar av Finland till ett delområde av Vuoksens vattendrag samt till vissa andra vattendrag (250/94, ändr. 276/94)

9) renibakterios hos fisk (BKD)

10) infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk i Tana älvs, Näätämönjoki, Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki vattendrag

11) infektion med Piscirickettsia salmonis hos fisk

Bilaga 4

Djursjukdomar som skall övervakas och som skall anmälas till avdelningen en gång i månaden

1) salmonellos hos nötkreatur, svin och fjäderfä

2) trichinellos hos svin

3) grishosta i besättningar, som deltar i hälsokontrollprogrammet för svingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationerna

4) nyssjuka, såsom i ovanstående punkt 3

5) dysenteri, såsom i ovanstående punkt 3

6) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae, såsom i ovanstående punkt 3

7) infektion med Clostridium perfringens typ C, såsom i ovanstående punkt 3

8) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis), såsom i ovanstående punkt 3

9) infektion med Mycoplasma gallisepticum

10) infektion med Mycoplasma meleagridis

11) infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

12) amerikansk yngelröta hos bin

Bilaga 5

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter Sjukdomar hos häst

1) leptospiros

2) Q-feber

3) andra smitsamma djursjukdomar, som inte tidigare har påvisats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

4) infektion med Trichomonas

5) infektion med Campylobacter fetus

6) infektion med Parafilaria bovicola

Sjukdomar hos svin

7) PED (porcine epidemie diarrhea)

8) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

9) svininfluensa

10) VWD (vomiting and wasting disease)

11) CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis) 12) hästskabb (Sarcoptes equi)

13) piroplasmos

14) smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

15) enzootisk abort (Chiamydia psittaci)

16) fårskabb (Psoroptes ovis)

17) pulmonär adenomatos

18) smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fjäderfä

19) IB (avian infectious bronchitis)

20) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

21) psittacosis (Chiamydia psittaci)

Bilaga 6

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas en gång i månaden

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) infektioner med atypiska mykobakterier

2) botulism

3) distomatos (Fasciola hepatica)

4) campylobakterios, med undantag av de fall som avses i punkt 5 i bilaga 5

5) chiamydios/psittacos, med undantag av de fall som avses i punkt 15 och 21 i bilaga 5

6) coccidios

7) leishmaniasis

8) aviär tuberkulos

9) listerios

10) paratuberkulos

11) pasteurellos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

12) ringorm

13) salmonellos, med undantag av fall som avses i punkt 1 i bilaga 4 och punkt 14 i bilaga 5

14) cysticerkos (Cysticercus cellulosae och Cysticercus bovis)

15) toxoplasmos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

16) trichinellos, med undantag av fall som avses i punkt 2 i bilaga 4

17) tularemi

18) infektion med Yersinia enterocolitica

19) infektion med Yersinia pseudotuberculosis. med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

Sjukdomar hos nötkreatur

20) aktinomykos

21) BVD/MD (bovin virusbetingad diarré/mucosal disease)

22) lungmask

23) elakartad katarralfeber

24) betesfeber

25) paravaccinia (pseudocowpox)

26) piroplasmos

27) virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin

28) grishosta, med undantag av fall son avses i punkt 3 i bilaga 4

29) nyssjuka, med undantag av fall son avses i punkt 4 i bilaga 4

30) dysenteri, med undantag av fall son avses i punkt 5 i bilaga 4

31) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae, med undantag av fall som avses i punkt 6 i bilaga 4

32) infektion med Clostridium perfringens typ C, med undantag av fall som avses i punkt 7 i bilaga 4

33) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis), med undantag av fall som avses i punkt 8 i bilaga 4

34) rödsjuka

35) ödemsjuka

Sjukdomar hos häst

36) hästinfluensa

37) kvarka

38) rhinopneumonitis (virusabort)

39) virusarterit

Sjukdomar hos får och getter

40) enterotoxemi (Clostridium perfringes typ D)

41) Ort (contagious pustular dermatitis)

42) klövröta

Sjukdomar hos fjäderfä

43) AE (avian encephalomyelitis)

44) Gumboro-sjuka

45) hönskolera

46) leukos

47) Mareks sjukdom

48) blåvingesjuka

Sjukdomar hos pälsdjur

49) rävskabb

50) virusenterit hos mink

51) valpsjuka

52) plasmacytos

Sjukdomar hos bin

53) acariasis (Acarapis woodi)

54) nosematos (Nosema apis)

55) yngelröta

56) varroasis (Varroa jacobsoni)

Sjukdomar hos fisk och kräftor

57) furunkulos hos laxfiskar, med undantag av fall som avses i punkt 8 i bilaga 3

58) infektion med Gyrodactylus salaris, med undantag av fall som avses i punkt 10 i bilaga 3

59) infektion med Yersinia ruckeri

60) infektiös dermatit (ASA, Aeromonas salmonicida var. achromogenes)

61) atypisk furunkulos hos laxfiskar (ASS, atypisk A. salmonicida)

62) kräftpest

Sjukdomar hos sällskapsdjur

63) kattpost

64) rävskabb hos hund

65) valpsjuka hos hund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.