1339/1995

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologisktproducerade jordbruksprodukter och livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 3 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt efter att ha kommit överens om saken med handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet beslutat:

1 kap

Behöriga myndigheter

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller anordnandet av den övervakning som förutsätts i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel samt i Europeiska gemenskapens (EG) lagstiftning som kompletterar denna förordning.

Med ekologiskt producerade livsmedel avses i detta beslut livsmedel i fråga om vilka uppgifter om ett ekologiskt produktionssätt i enlighet med den förordning av rådet som nämns i 1 mom. får användas vid marknadsföringen.

2 §
Övervakning av produktionen och marknadsföringen av ekologiska jordbruksprodukter som produceras i Finland

För övervakningen av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i Finland ansvarar jord- och skogsbruksministeriet, som vid övervakningen så som föreskrivs i 2 kap. anlitar kontrollcentralen för växtproduktion och de kontrollörer som den auktoriserat samt landsbygdsnäringsdistrikten.

För anordnandet av övervakningen av marknadsföringen av ekologiska jordbruksprodukter som producerats i Finland ansvarar livsmedelsverket. För övervakningen sörjer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (361/95) och som vid behov biträds av de myndigheter som övervakar produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter.

3 §
Övervakning av framställningen och marknadsföringen av ekologiska livsmedel och alkoholdrycker som produceras i Finland

För anordnandet av övervakningen av framställningen och marknadsföringen av ekologiskt producerade livsmedel i Finland ansvarar livsmedelsverket. För övervakningen sörjer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen.

För övervakningen av framställningen och marknadsföringen av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland ansvarar social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

En näringsidkare som framställer ovan i 1 mom. avsedda ekologiska livsmedel skall till livsmedelsverket göra den anmälan som avses i artikel 8 i den förordning av rådet som nämns i 1 §. I fråga om ekologiskt producvsade alkoholdrycker görs motsvarande anmvsan till social- och hälsovårdens produkttilvsynscentral.

Jord- och skogsbruksministeriet har till uppgift att med stöd av den EG-lagstiftning som avses i 1 § besluta om huruvida det i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker undantagsvis går att använda sohana ingredienser av jordbruksursprung som inte är ekologiskt odlade.

Kontrollcentralen för växtproduktion tillställer livsmedelsverket och social- och hälsovårdens produkttillsynscentral de i 13 § avsedda registeruppgifter som de behöver om odlare och lägenheter som bedriver ekologisk jordbruksproduktion.

4 §
Övervakning av marknadsföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som producerats i andra medlemsstater inom Europeiska unionen

För anordnandet av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i andra medlemsstater inom Europeiska unionen (EU) ansvarar livsmedelsverket. För övervakningen sörjer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen.

För övervakningen av marknadsföringen av ekologiskt producerade alkoholdrycker som producerats i andra medlemsstater inom EU ansvarar social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

5 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker från stater utanför Europeiska unionen

En näringsidkare som importerar ekologiskt producerade jordbruksprodukter eller livsmedel från stater utanför EU, nedan tredje länder, skall till livsmedelsverket göra den anmälan som avses i artikel 8 i den förordning av rådet som nämns i 1 §. I fråga om ekologiskt producerade alkoholdrycker som importeras från tredje länder görs motsvarande anmälan till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Tullverket har till uppgift att sköta övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som importeras från tredje länder. Syftet med importövervakningen är att säkerställa att jordbruksprodukterna, livsmedlen eller alhoholdryckerna har godkänts av en kontrollmyndighet eller kontrollinrättning i ett sådant tredje land som nämns i den förteckning som kommissionen publicerar med stöd av den förordning av rådet som nämns i 1 §, eller att det är fråga om ett enskilt produktparti som importeras till unionen i enlighet med ett förfarande som en myndighet i en annan medlemsstat har godkänt med stöd av nämnda förordning.

Jord- och skogsbruksministeriet för en förteckning över ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som importeras till medlemsstaterna inom EU på grundval av ett förfarande som andra medlemsstater tillämpar. Jord- och skogsbruksministeriet har till uppgift att med stöd av artikel 11.6 i den förordning av rådet som nämns i 1 § fastställa importvillkoren för ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som importeras från sådana tredje länder som inte nämns i den i 2 mom. avsedda förteckningen över tredje länder.

2 kap

Övervakning av ekologisk jordbruksproduktion

6 §
Kontrollsystem

En odlare som förbundit sig att iaktta det produktionssätt om vilket bestäms i den förordning av rådet som nämns i 1 § och en lägenhet som uppfyller de villkor som i ovan nämnda förordning uppställts för ekologisk jordbruksproduktion antecknas i det register som förs av kontrollcentralen för växtproduktion (register över ekologisk jordbruksproduktion), förutsatt att odlaren och lägenheten har godkänts för kontrollsystemet på det sätt som avses i 10 §. En odlare som antecknas i registret tilldelas ett registernummer, och när han saluför produkter som producerats ekologiskt på lägenheten har han rätt att, på de villkor som föreskrivs i den förordning av rådet som nämns i 1 §, använda den uppgift om att produkten omfattas av kontrollsystemet som avses i 11 §.

En odlare eller lägenhet som inte längre uppfyller de villkor för anteckning i registret som nämns i 1 mom. kan avföras urregistret. Beslut om avförande ur registret fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.

7 §
Kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion

Landsbygdsnäringsdistriktet tillsätter inom sitt verksamhetsområde en kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion (kontrollnämnd), som är rådgivande organ i frågor som gäller ekologisk jordbruksproduktion. I nämnden skall ingå representanter för landsbygdsnäringsdistriktet, livsmedelsmyndigheten, den ekologiska jordbruksproduktionen samt konsumenterna. Landsbygdsnäringsdistriktet utser nämndens ordförande och sekreterare.

8 §
Kontrollörer av ekologisk jordbruksproduktion

De kontrollörer som kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserar på förslag av landsbygdsnäringsdistrikten (auktoriserade kontrollörer) och som skall vara personer som är väl insatta i frågor om ekologisk jordbruksproduktion utför de kontroller på lägenheterna som förutsätts enligt den förordning av rådet som nämns i 1 §.

Kontrollcentralen för växtproduktion fastställer kvalifikationskraven för kontrollörerna efter att ha hört rådgivningsorganisationerna för jordbruk och trädgårdsodling samt Förbundet för Ekologisk Odling rf.

9 §
Anmälan till kontrollsystemet

En odlare som vill att hans lägenhet skall omfattas av kontrollsystemet enligt detta beslut skall ansöka om detta hos landsbygds-näringsdistriktet. Ansökan skall göras på en blankett som fastställts av kontrollcentralen för växtproduktion och i den skall ingå de uppgifter som förutsätts i bilaga 4 till den förordning av rådet som nämns i 1 §.

10 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att landsbygdsnäringsdistriktet fått en sådan ansökan som avses i 9 § skall en auktoriserad kontrollör företa en inledande kontroll på lägenheten. Kontrollören skall uppgöra en rapport över kontrollen (rapport över den inledande kontrollen), på basis av vilken landsbygdsnäringsdistriktet, efter att ha hört kontrollnämnden i området, beslutar om odlaren och lägenheten skall omfattas av kontrollsystemet. Rapporten över den inledande kontrollen skall ges till odlaren för kännedom.

11 §
Uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet

En odlare som antecknats i det i 6 § avsedda registret över ekologisk jordbruksproduktion har rätt att, på de villkor som föreskrivs i den förordning av rådet som nämns i 1 §, när han saluför produkter som producerats ekologiskt på lägenheten använda den uppgift om att produkterna omfattas av kontrollsystemet som avses i bilaga 5 till nämnda förordning:''Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä Ekologiskt jordbruk - EEG:s kontrollsystem''

När uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet lämnas skall även namnet på det landsbygdsnäringsdistrikt som fattat beslutet om godkännande samt registernumret på den odlare som godkänts för kontrollsystemet anges.

12 §
Produktionskontroll

Odlaren skall varje år före den tidpunkt som landsbygdsnäringsdistriktet har angett till landsbygdsnäringsdistriktet anmäla sin plan för jordbruksproduktion åkerskiftesvis under följande produktionsår. Odlaren skall även utan dröjsmål underrätta landsbygdsnä- ringsdistriktet om väsentliga förändringar i verksamheten eller i omständigheter som påverkar verksamheten.

De auktoriserade kontrollörerna företar minst en gång per produktionsår en produktionskontroll på de lägenheter som omfattas av kontrollsystemet. Kontrollören skall upktöra en rapport över kontrollen (produktionktontrollrapport), som skall ges till odlaren för kännedom och sändas till landsbygdsnktingsdistriktet.

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar, vid behov efter att ha hört kontrollnämnden, på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen på lägenheten. Landsbygdsnäringsdistriktet skall dock alltid höra kontrollnämnden innan beslutet fattas, när det är uppenbart att beslutet skulle medföra sådana påföljder för odlaren som avses i 14 §.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. kan landsbygdsnäringsdistriktet besluta att en förnyad kontroll skall företas på lägenheten, om det på basis av tidigare kontroller bedöms föreligga grundad anledning därtill.

13 §
Register över ekologisk jordbruksproduktion

Kontrollcentralen för växtproduktion för på basis av de uppgifter som landsbygdsnntingsdistrikten inlämnat ett register över de odlare och lägenheter som omfattas av kontrollsystemet.

I registret införs följande uppgifter om varje odlare och lägenhet som omfattas av kontrollsystemet:

1) odlarens namn och adress, platsen för de odlingar och, vid behov, de åkerskiften där den ekologiska jordbruksproduktionen försiggår, de produkter som produceras ekologiskt på lägenheten samt datum då anmolan om inledande av ekologisk produktion anlänt,

2) uppgifter om övergången till ekologisk produktion,

3) datum för den inledande kontrollen,

4) beslut om godkännande för kontrollsystemet,

5) datum för produktionskontroll, samt

6) eventuella påföljder för odlaren vid försummelse av att iaktta föreskrifter i detta beslut eller bestämmelser i den förordning av rådet som nämns i 1 §.

Uppgifterna i registret över ekologisk jordbruksproduktion är offentliga.

14 §
Påföljder

Om påföljderna vid brott mot den i 1 § avsedda lagstiftningens stadganden om ekologisk jordbruksproduktion och bestämmelserna i detta kapitel stadgas i 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt i artikel 9.9 a och b i och bilaga 1 avsnitt 1 till den förordning av rådet som nämns i 1 §.

Om de förbud och beslut som baserar sig på bestämmelserna i rådets förordning och som avses i 1 mom. beslutar landsbygdsnä- ringsdistriktet, och de skall meddelas för viss tid, om det är möjligt att avhjälpa eller avlägsna den brist som orsakat åtgärderna. Förbuden och besluten skall utan dröjsmål återkallas, om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet eller beslutet.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller även i 6 § avsedda beslut om avförande ur registret över ekologisk jordbruksproduktion.

15 §
Förnyad kontroll och rättelseyrkande

Om odlaren är missnöjd med den kontroll som avses i 10 § eller i 12 § 2 eller 4 mom. har han rätt att yrka på förnyad kontroll. Odlaren skall framställa yrkandet på förnyad kontroll inom 14 dagar efter att han delgivits resultatet av kontrollrapporten. Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om anordnande av förnyad kontroll.

Om odlaren är missnöjd med ett beslut enligt 10 § angående godkännande för kontrollsystemet, ett beslut enligt 6 § 2 mom. om avförande ur registret, ett beslut enligt 12 § 3 mom. om godkännande av produktionskontrollen eller ett beslut enligt 14 § 2 mom. om förbud eller beslut, har han rätt att inom 30 dagar efter att han delgivits beslutet inlämna ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till landsbygdsnäringsdistriktet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

16 §
Ändringssökande

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet fattat med stöd av detta beslut eller den förordning av rådet som nämns i 1 § får änroing sökas genom besvär hos landsbygdsnroingarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring har fått del av beslutet.

Ändring i ett beslut av den besvärsnämndsom avses i 1 mom. får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen omändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

17 §
Avgifter och arvoden

Avgifter som uppbärs för kontroller enligt detta beslut fastställs särskilt.

Till auktoriserade kontrollörer kan inom ramen för statsbudgeten betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontrolluppdrag. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av och grunderna för arvodena och ersättningarna.

18 §
Övervakning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att övervaka landsbygdsnäringsdistriktens verksamhet i uppgifter enligt detta beslut och skall årligen till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse över denna övervakning.

Kontrollcentralen för växtproduktion ansvarar för utbildningen av landsbygdsnnsingsdistrikten och de auktoriserade kontronsörerna för uppgifter som avses i detta bnslut.

19 §
Uppsamlingsprodukter

Vad detta beslut föreskriver om övervakning av ekologisk jordbruksproduktion skall i tillämpliga delar iakttas också vid övervakningen av de uppsamlingsprodukter som avses i den förordning av rådet som nämns i 1 §.

3 kap.

Särskilda föreskrifter

20 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

21 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 5 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

22 §
Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som kontrollcentralen för växtproduktion och Suomen 4H-liitto har auktoriserat med stöd av lagstiftning som varit gällande innan detta beslut trätt i kraft kan verka som i 8 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

Helsingfors den 1 december 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.