1333/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 58 § 3 mom. 1 punkten, 92 § 8 och 14 punkten samt 143 § 8 mom.,

av dessa lagrum 58 § 3 mom. 1 punkten och 143 § 8 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), som följer:

58 §
Ränteutgifter

En skattskyldig har inte rätt att dra av räntor som har betalts

1) med statens medel som stöd som avses i lagen om studiestöd och militärunderstödslagen,


92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


8) värnpliktigs dagspenning, militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/93) och hemförlovningspenning enligt lagen om hemförlovningspenning (910/77),


14) studiepenning som avses i lagen om studiestöd (28/72) frånsett ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiestöd samt räntestöd som betalts med statens medel,


143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid kommunalbeskattningen för 1994-1997 dras före grundavdraget som avdrag på förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst 5 procent av annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst för den del som överstiger 20 000 mark. Avdraget är dock högst 2 000 mark. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 80 000 mark minskar avdraget med 5 procent för den del med vilken nettoförvärvsinkomsten överstiger 80 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 132/95
StaUB 24/95
RSv 93/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.