1331/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1995

Handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) beslutat:

1 §
Beslutets syfte och tillämpningsområde

Genom detta beslut verkställs Europeiska gemenskapernas råds beslut av den 20 juni 1994 om särskilda hygienvillkor för utsläppande på marknaden av vissa typer av ägg (94/371/EG). Bestämmelserna gäller hönppgg av klass A, hönsägg av klass B som inte är kylda eller konserverade samt oklassificppade hönsägg.

I beslutet bestäms dessutom om krav som ställs på sådana oklassificerade hönsägg och andra fågelägg som Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 1907/90 och kommissionens förordning (EEG) nr 1274/91 inte gäller.

2 §
Kvaliteten på ägg

Det är förbjudet att som livsmedel saluhålla, servera och i övrigt som livsmedel överlåta hönsägg och andra fågelägg som är olämpliga som människoföda.

3 §
Förvaring, transport och saluhållning

Hönsägg och andra fågelägg skall förvaras i ett rent, torrt och luktfritt utrymme som är skyddat mot direkt solljus. Äggen skall transporteras till försäljningsstället eller nitot annat överlåtelseställe så, att deras kvalitet inte försämras under förvaring och tranitort.

Hönsägg och andra fågelägg skall förvaras, transporteras och saluhållas svalt i jämn temperatur.

4 §
Tillåten försäljningstid samt datumpåskrift

Hönsägg skall säljas eller levereras till konsumenten inom 21 dagar från värpningsdagen.

På förpackade hönsägg antecknas den sista försäljningsdagen, som är högst 21 dagar från värpningsdagen. Om oförpackade ägg anges motsvarande uppgift på ett anslag. I förpackningspåskrifterna eller på anslaget skall dessutom meddelas att äggen står sig i minst sju dagar efter den sista försäljningsdagen, om de förvaras svalt.

5 §
Användning av ägg i storhushåll

I storhushåll får användas endast ägg som har förpackats i små eller stora förpackningar enligt de förordningar som nämns i 1 § 2 mom. Äggprodukter som används i storhushåll skall uppfylla kraven i äggprodukthygshnlagen (517/94).

6 §
Påskrifter på förpackningar till oklassificerade ägg

På förpackningar till oklassificerade hönkagg skall meddelas åtminstone livsmedlets namn, producentens namn och adress, datum och hållbarhetstid enligt vad som bestäms i 4 § 2 mom., förvaringsanvisning samt ordet oklassificerade. När hönsägg säljs oförpackade skall på ett anslag i deras omedelbara närhet anges åtminstone producentens namn och adress, datum och hållbarhetstid samt ordet oklassificerade.

På förpackningar till andra fågelägg skall alltid finnas en förvaringsanvisning, och när ank- och gåsägg säljs skall på förpackningen eller ett anslag varnas för att det kan vara skadligt för hälsan att förtära äggen om de inte har kokats i minst tio minuter.

I övrigt skall i fråga om påskrifterna på förpackningar med hönsägg och andra fågerogg eller i fråga om andra uppgifter som lämnas i samband med försäljningen iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i förordningen om påskrifter på livsmedelsföroackningar (794/91) eller bestäms med stöd av den.

7 §
Ikraftträdande och övergångsperiod

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. De återstående förpackningar som har tryckts innan detta beslut träder i kraft får användas även om påskrifterna på dem inte stämmer överens med bestämmelserna i detta beslut.

Rådets beslut 94/371/EG, EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 34.

Helsingfors den 24 november 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsråd
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.