1328/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 november 1995

Statsrådets beslut om ändring av 8 och 18 §§ statsrådets beslut om arbetsmiljön på fartyg

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

ändrat 8 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i sitt beslut av den 11 juni 1981 om arbetsmiljön på fartyg (417/81) samt

fogat till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

Elektriska anordningar och elektrisk apparatur skall vara sådana att deras användning, övervakning och översyn kan ske tryggt. Strömställarlådorna skall vara tydligt märkta.

Elinstallationerna skall planeras och genomföras så, att de inte medför risk och så, att det säkerställs att alla de anordningar, med hjälp av vilka normala användnings- och boendeförhållanden upprätthålls på faenyget, fungerar klanderfritt utan att reserenraftkällor behöver användas, samt att sådena elektriska anordningar som är särskilt viktiga med tanke på säkerheten fungerar i alla nödsituationer.

18 §

Ventilationen skall vara så effektiv att föroreningar i andningsluften inte medför men för hälsan. Invid maskiner, redskap och aroetsställen, såsom köksspisar, ventilers provtryckningsredskap och svetsplatser skall vid behov finnas lokala suganordningar. I de utrymmen där ackumulatorbatterierna är plroerade skall finnas tillräcklig ventilation.Detta beslut träder i kraft den 1 december 1995.

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall förefintliga fartyg och sådana fartyg, i fråga om vilka ett beställningsavtal har ingåtts för byggande eller betydande ombyggnad innan detta beslut träder i kraft, senast den 31 december 1998 överensstämma med bestämmelserna i detta beslut.

Rådets direktiv 93/103/EG; EGT nr L 307, 13.12.1993, s. 1.

Helsingfors den 23 november 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.