1326/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Förordning om undantag från tillämpningen av ellagen i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 § 4 mom. ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådant det lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93):

1 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Ellagen (319/79) och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den tillämpas inte på produkter och utrustning för hälso- och sjukvård eller tillbehör till dessa, vilka avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/94).

Ellagen tillämpas dock på den utrustning och de produkter och tillbehör som avses i 1 mom., när det gäller reparation och service enligt ellagen samt övervakning i fråga om sådana åtgärder.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

3 §
Övergångsstadgande

Utan hinder av denna förordning kan sådana produkter och sådan utrustning för hälso- och sjukvård som uppfyller kraven i de stadganden och bestämmelser som gällde den 31 december 1994 introduceras på marknaden i Finland eller tas i bruk fram till den 13 juni 1998.

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.