1320/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Förordning om rådet för utvärdering av högskolorna

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § lagen den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/86) och 8 § lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/95):

1 §

I anslutning till undervisningsministeriet finns ett råd för utvärdering av högskolorna med uppgift att

1) bistå högskolorna och undervisningsministeriet i frågor som gäller utvärderingen av högskolorna,

2) handha bedömningen av yrkeshögskolornas tillståndsansökningar och anlägolingsprojekt,

3) ordna utvärderingar som ansluter sig till högskolornas verksamhet samt till högskolepolitiken,

4) ta initiativ till utvärdering av högskolorna och utvecklande av utvärderingsverolamheten,

5) sköta det internationella samarbetet kring utvärdering, samt

6) främja forskning som gäller utvärderingen av högskolorna.

Med högskolor avses i denna förordning universitet och andra motsvarande högskolor samt yrkeshögskolor som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde.

2 §

Till medlemmar i utvärderingsrådet kallar undervisningsministeriet för fyra kalenderår i sänder 12 personer som är förtrogna med frågor som gäller utvärderingen av högskolorna. Majoriteten av medlemmarna utses bland personer som hör till högskolorna.

Till medlem i utvärderingsrådet kan inte kallas den som varit medlem i utvärderingsrådet under två hela mandatperioder som omedelbart föregår den mandatperiod som inleds.

Undervisningsministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för rådets mandatperiod.

3 §

Inom utvärderingsrådet kan genom beslut av undervisningsministeriet tillsättas sektioner för beredning av ärenden. Undervisningsministeriet förordnar ordföranden och medlemmarna i en sektion. Sektionen väljer en vice ordförande inom sig.

Även personer som inte hör till utvärderingsrådet kan förordnas till medlemmar i en sektion.

4 §

Om en medlem i utvärderingsrådet avgår under mandatperioden kallas en ny medlem i hans ställe för utvärderingrådets återstående mandatperiod.

5 §

Utvärderingsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden.

Utvärderingsrådet är beslutfört när sex medlemmar inklusive ordföranden för mötet är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

6 §

För beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i utvärderingsrådet finns ett sekretariat.

Av den tjänsteman som leder sekretariatet krävs doktorsexamen.

7 §

Undervisningsministeriet beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till ordföranden för och medlemmarna i utvärderingsrådet eller dess sektion samt till sakkunniga.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 september 1974 om högskolerådet (740/74) jämte ändringar och 16 § förordningen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (256/95).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.