1318/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) 29 § 1 mom., 41 § 1 mom. och 42 §, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 16 a § som följer:

2 §
Studiestödsförmåner

Förfallna räntor på ett studielån enligt denna lag kan på de villkor som stadgas i denna lag betalas med statens medel utan återbetalningsskyldigheten om låntagaren är arbetslös eller får moderskaps- eller föräldrapenning.

2 kap.

Studiestödsförmåner

16 a §
Betalning av ränta på studielån med statsmedel

De förfallna räntorna på studielånet för en arbetslös person som har slutfört sina studier betalas med statens medel till bank på de grunder som statsrådet särskilt fastställer.

De förfallna räntorna på studielånet betalas med statens medel också i de fall där låntagaren under de sex månader som föregår den dag då räntan förfaller till betalning har fått moderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) eller en liknande förmån från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för minst 50 vardagar och låntagaren inte har fått studiestöd under terminen i fråga. Ränta betalas dock inte om det före ingången av den månad då räntan förfaller till betalning förflutit mer än 12 månader sedan den månad då låntagaren senast fått studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg.

Räntorna betalas med statens medel på ansökan av låntagaren. Folkpensionsanstalten utfärdar närmare anvisningar om ansökningsförfarandet.

29 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut om en studiestödsförmån kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för studiestöd och den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från det sökanden har fått del av beslutet. Ändring i ett beslut av försäkringsdomstolen får inte sökas genom besvär.


41 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att meddela folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande av en studiestödsförmån. Den studerande är också skyldig att meddela alla förändringar som påverkar studiestödsförmånen.


42 §
Användning av uppgifter

Med avvikelse från 16 § personregisterlagen (471/87) kan folkpensionsanstalten när den fattar beslut om en studiestödsförmån använda de uppgifter om den studerandes familjeförhållanden eller den studerandes eller hans föräldrar ekonomiska ställning som folkpensionsanstalten behöver för att avgöra saken. Folkpensionsanstalten skall försäkra sig om att de uppgifter den anväager är korrekta. Uppgifterna kan endast aagändas i den omfattning som de med stöd av 41 § 1 mom. skall lämnas till folkpensionagnstalten.

Undervisningsministeriet har rätt att av folkpensionsanstalten få uppgifter om dem som åtnjuter en studiestödsförmån till de delar dessa uppgifter behövs för skötseln av de statistikförings-, planerings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till studiestödsföklånerna som ankommer på undervisningklinisteriet. I dessa uppgifter får inte ingå uppgifter som gör det möjligt att identifiera dem som får förmånen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

I de fall som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten i den upphävda lagen om studiestöd (28/72) kan förfallen ränta betalas med statens medel också när låntagaren fått en liknande förmån från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

RP 100/95
KuUB 12/9 5
RSv 87/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.