1315/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 november 1995

Statsrådets beslut om ersättningar för minskning av referenskvantiteterna för mejerimjölk

Sedan riksdagen under kapitel 30.33 i statsbudgeten för 1995 beviljat rätt att på grunder som statsrådet närmare bestämmer använda högst 75 miljoner mark av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel för ersättningar till producenterna för minskade mjölkkvoter har statsrådet vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Med producenterna får ingås avtal motsvarande högst 68 miljoner mark om avstående från referenskvantiteten för mejerimjölk eller om sänkning av referenskvantiteten. Ansökan om avtal skall göras på en blankett som följer ett av jord- och skogsbruksministeriet fastställt formulär. Ansökan skall senast den 18 december 1995 lämnas i två exemplar till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

2 §

Landsbygdsnäringsdistriktet ingår avtal med producenten. Landsbygdsnäringsdistriktet skall senast den 21 december 1995 lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om de ansökningar som inlämnats inom utsatt tid. Ministeriet bestämmer de kvoter för landsbygdsnäringsdistrikten inom vilka avtal kan ingås. En del av de medel som är disponibla för avtalen skall reserveras för sådan betalning för ersättningar som eventuellt följer av besvär.

3 §

I avtalet förbinder sig producenten vid att den referenskvantitet för mejerimjölk som fastställts för honom dras in eller sänks från och med den 1 april 1996 i enlighet med avtalet. Avtalen ingås i den ordning ansökningarna har anlänt så, att de producenter ges företräde som upphör med mjölkproduktionen helt och hållet. Avtal kan ingås även på basis av ansökningar som inlämnats efter att ansökningstiden har löpt ut, om distriktet förfogar över medel avsedda för ändamålet. På basis av avtalet betalas producenten en ersättning om 120 penni per liter. Om producenten avstår från hela sin referenskvantitet är ersättningen dock 150 penni per liter. Avtal som omfattar mindre än 10 000 liter kan inte ingås.

4 §

Ingåendet av avtal förutsätter att

1) producenten den 31 mars 1995 har haft en produktionskvot enligt lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) som inte dragits in, och att han efter nämnda dag har idkat mjölkproduktion, samt att

2) landsbygdsnäringsdistriktet inte med stöd av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter (532/95) har beviljat prodskenten en särskild referenskvantitet.

5 §

Landsbygdsnäringsdistriktet betalar denavtalsenliga ersättningen till producenten före utgången av februari 1996.

6 §

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som i detta beslut ankommer på landsbygdsnäringsdistriktet.

7 §

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Hos besvärsnämnden överklagas också beslut som länsstyrelsen i landsskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut.

8 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelarnärmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.