1314/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 8 § länsstyrelselagen av den 31 december 1987 (1233/87) och 40 och 45 §§ beredskapslagen av den 22 juli 1991 (1080/91):

Beredskapsgrupper för elektronisk kommunikation
1 §

För förberedelser för elektronisk kommunikation under undantagsförhållanden finns vid varje länsstyrelse en beredskapsgrupp för elektronisk kommunikation (nedan beredskapsgruppen). Beredskapsgruppen är länsstyrelsens sakkunnigorgan i frågor som gäller tekniska arrangemang för elektronisk kommunikation under undantagsförhållanden.

2 §

Länsstyrelsen kallar beredskapsgruppens ordförande, högst sex andra medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem samt högst två sekreterare med uppgiften som bisyssla för två år i sänder. Länsstyrelsen utser en vice ordförande bland de ordinarie medlemmarna.

Medlemmarna skall inom länet representera sammanslutningar som bedriver elektronisk kommunikation och databehandling, försvarsmakten och länsstyrelsen. Medlemmarna skall ha behövlig sakkunskap om kommunikations- och informationsteknik, förberedelse för undantagsförhållanden samt om försvarsarrangemang.

3 §

Beredskapsgruppen skall

1) med hjälp av övervakning och styrning på sitt område utveckla förberedelserna hos sammanslutningar som bedriver elektronisk kommunikation,

2) utveckla samarbetet på sitt område mellan organisationer som ansvarar för krisberedskapen inom kommunikations- och infollationssystemen,

3) göra framställningar och ta initiativ som gäller tekniska förberedelser för elektronisk kommunikation på sitt område,

4) på begäran avge utlåtanden om beredskapsplaner som utarbetats av dem som bdsriver elektronisk kommunikation, speciellt beträffande planernas tekniska delar,

5) bereda verksamheten för den förvaltningsorganisation för elektronisk kommuntnation som inrättas inom länet under undatnagsförhållanden,

6) senast i oktober för länsstyrelsen presentera följande kalenderårs verksaesetsplan,

7) årligen avge rapport till länsstyrelsen och trafikministeriet om föregående års verksamhet och om länets situation i fråga om förberedelserna för elektronisk kommunikation,

8) upprätthålla och utveckla prioriteringsklassificeringen av telekommunikationen inom sitt område i enlighet med trafikminiskeriets anvisningar, samt

9) sköta andra uppgifter som trafikministeriet eller länsstyrelsen bestämmer och som hör till dess verksamhetsområde.

4 §

Beredskapsgruppen kan för beredningen av ärenden tillsätta sektioner, till vilka kan kallas sakkunniga som inte hör till beredskapsgruppen.

Särskilda stadganden
5 §

Planer gällande förberedelserna för undantagsförhållanden och andra handlingar i anslutning till förberedelserna samt affärshemligheter och därmed jämförbara uppgifter som används i beredskapsgruppens arbete skall hemlighållas så som stadgas särskilt.

6 §

Angående beredskapsgrupperna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om statens kommittéer.

7 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafikministeriet.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 29 november 1995. Genom förordningen upphävs förordningen den 8 november 1991 om beredskap för elektronisk kommunikation (1339/91) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.