1311/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46) 16 a § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 20 februari 1976 (189/76),

ändras 7 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 20 februari 1976, samt

fogas till lagen en ny 20 c § som följer:

7 §

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, har rätt att genom arbets- och tjänstekollektivavtal överenskomma om den ordinarie arbetstiden med avvikelse från 5, 5 a och 6 §§, likväl så att arbetstiden i medeltal inte överstiger 40 timmar i veckan. En sådan föreskrift i kollektivavtal skall iakttas i samma utsträckning som av avtalet bunden arbetsgivare även i övrigt är skyldig att tillämpa detta.


20 c §

Utöver vad 7 § 1 mom. stadgar har arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, rätt att genom arbets- och tjänstekollektivavtal i fråga om motorfordonsförare ingå överenskommelser som avviker från 15, 16 a och 20 §§.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

RP 127/95
ApUB 3/95
RSv 75/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.