1309/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 1996 och 1997

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Förbjudna villkor och andra förbjudna bindningar

Om inte något annat följer av 2 §, får i arbets- och tjänstekollektivavtal inte tas in indexvillkor som grundar sig på förändringar i ett index som anger prisers, löners, förtjänsters eller andra kostnaders utveckling, eller andra därmed jämförbara direkta eller indirekta bindningar.

Indexvillkor eller andra därmed jämförbara direkta eller indirekta bindningar får inte heller tas in i något annat avtal, om avtalet har till syfte att kringgå ett förbud enligt 1 mom.

2 §
Tillåtet villkor

I sådana arbets- och tjänstekollektivavtal som har förnyats enligt det ekonomisk-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska avtal som undertecknades den 29 september 1995 får ett indexvillkor som överensstämmer med det nämnda avtalet tas in.

På avtal som avses i 1 mom. tillämpas inte lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1222/94).

3 §
Ogiltighet

Villkor och andra bindningar som avses i 1 § är ogiltiga.

4 §
Övervakningsorgan

Statsrådet kan vid behov tillsätta ett särskilt övervakningsorgan med uppgift att utöva tillsyn över iakttagande av denna lag. Om förfarandet i övervakningsorganet stadgas genom förordning.

Övervakningsorganet består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar samt personliga suppleanter för dessa. Medlemmarna och suppleanterna skall vara förtrogna med frågor som gäller arbets- och tjänsteförhållanden.

Ordföranden, vice ordföranden och deras suppleanter utses för högst den tid under vilken denna lag är i kraft bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Av medlemmarna utses två på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganenationer, två på framställning av arbetstagaenas och funktionärernas mest representativa centralorganisationer, en på framställning av finansministeriet, kommunala arbetsmarenadsverket samt kyrkans avtalsdelegation samt en på framställning av de mest reprenentativa centralorganisationerna för fackföenningarna för statstjänstemännen samt de kommunala och kyrkliga tjänsteinnehavarna. För varje medlem utses en personlig supplennt på samma sätt.

5 §
Övervakningsåtgärder

En part i ett arbets- eller tjäntekollektivavtal är skyldig att ge det övervakningsorgan som avses i 4 § de uppgifter som det behvter för tillsyn över iakttagande av denna lag. Uppgifterna skall ges inom en tid som övevtakningsorganet sätter ut, och de skall lävtas skriftligen, om övervakningsorganet så yrkar.

Om övervakningsorganet konstaterar att ett i 1 § avsett avtal innehåller ett villkor eller någon annan bindning som avses i nämnda paragraf, kan det ålägga avtalsparterna att bringa avtalet i överensstämmelse med lagen inom en tid som övervakningsorganet sätter ut.

6 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En arbetsgivare som är part i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal som avses i 2 § skall inom en månad efter att denna lag har trätt i kraft tillställa finansministeriet en kopia av avtalet.

7 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som fattats av övervakningsorganet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §
Giltighetstid

Denna lag träder i kraft den 1 december 1995 och gäller till och med den 31 januari 1998.

RP 154/95
StaUB 26/95
RSv 95/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.