1304/1995

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionskassor

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 96 § 2 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/92) beslutat:

1 §

I fråga om pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/61) och lagen om pension för företagare (468/69) överförs till pensionsskyddscentralen verkställandet av inspektion i de pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare.

Pensionsskyddscentralen skall särskilt övervaka att de arbetsförhållandeuppgifter och övriga uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet och som gäller de försäkrade och pensionstagarna registreras korrekt, att besluten gällande pensioner och arbetsinkomster görs i enlighet med lag samt att den till dessa anslutna betalnings- och anmälningstrafiken sköts i enlighet med givna direktiv.

Pensionsskyddscentralen skall dessutom handha övriga åligganden som är jämförbara med de ovan nämnda tillsynsuppgifterna.

2 §

Pensionskassorna skall inom en skälig tid som fastställs av pensionsskyddscentralen lämna denna sådana uppgifter om sin verksamhet som behövs för att pensionsskyddscentralen skall kunna utöva tillsynen.

3 §

När en pensionskassa som avses i 1 § ansöker hos social- och hälsovårdsministeriet om fastställelse av stadgar, skall ministeriet inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på det lagstadgade pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare.

4 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos social- och hälsovårdsministeriet som de omständigheter, vilka har framkommit vid tillsynen över pensionskassorna, kan ge anledning till.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 23 december 1992 om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionskassor (1495/92) jämte ändringar.

Helsingfors den 16 november 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.