1290/1995

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1995

Statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 34 a § lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55), sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 juli 1961 (398/61), beslutat:

1 §

I fråga om pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för arbetstagare överförs till pensionsskyddscentralen verkställandet av inspektion i de pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen skall särskilt övervaka att de arbetsförhållandeuppgifter och övriga uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet och som gäller de försäkrade och pensionstagarna registreras korrekt, att pensionsbesluten görs i enlighet med lag samt att den till dessa anslutna betalnings- och anmälningstrafiken sköts i enlighet med givna direktiv.

Pensionsskyddscentralen skall dessutom handha övriga åligganden som är jämförbara med de ovan nämnda tillsynsuppgifterna.

2 §

En pensionsstiftelse som avses i 1 § skall tillställa pensionsskyddscentralen de berättelser jämte bilagor som enligt 25 § lagen om pensionsstiftelser skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som fastställs av pensionsskyddscentralen lämna denna också andra sådana uppgifter om sin verksamhet som behövs för att pensionsskyddscentralen skall kunna utöva tillsynen.

3 §

När en pensionsstiftelse som avses i 1 § ansöker hos social- och hälsovårdsministeriet om fastställelse av stadgar, skall ministeriet inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på det lagstadgade pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare.

4 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos social- och hälsovårdsministeriet som de omständigheter, vilka har framkommit vid tillsynen över pensionsstiftelserna, kan ge anledning till.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 30 december 1992 om överfnsing till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser (1667/92) jämte ändringar.

Helsingfors den 16 november 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.