1289/1995

Given i Helsingfors den 17 november 1995

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/93) 1 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 24 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 45 §, av dessa lagrum 45 § sådan den lyder i förordning av den 31 januari 1994 (81/94), som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 2 mom. jaktlagen (615/93) krävs för jakt på europeisk bäver, kanadensisk bäver, lodjur, östersjövikare, gråsäl och mufflon.

Dessutom krävs licens för jakt på brunbjörn på andra ställen än inom områden som avses i 8 § jaktlagen, på rapphöns på andra ställen än i Åbo och Björneborgs, Nylands, Vasa och Uleåborgs län samt på kanadagås på andra ställen än i Åbo och Björneborgs samt Nylands län. Jaktlicens krävs dessutom i de fall som avses i 27 och 28 §§.


11 §
Användning av fälla och fotsnara

Fällor som fångar byte levande eller andra motsvarande fångstanordningar får användas för fångst av lodjur, bäverarter, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling, utter, östersjövikare och gråsäl samt av icke fredade djur. Med tillstånd av jaktvårdsdistriktet får sådana anordningar även användasför fångst av andra djur i jaktvårdssyfte. Fällor och andra fångstanordningar skall vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående eller liggande i naturlig ställning och till sin konstruktion sådana att djuret inte kan skada sig självt.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


9) östersjövikare och gråsäl 16.10.-15.4. och 1.6.-31.8;


Järv, knubbsäl och under ett år gammal brunbjörn är alltid fridlysta.

45 §
Renkarls rätt att medföra jaktvapen

Polisdistriktets chef kan på förslag av renbeteslagets renvärd ge renkarl som utför sysslor inom renskötseln tillstånd att utanhinder av 35 § 3 mom. i motordrivet fordon i terräng transportera sådant jaktgevär vars kula har en träffenergi som fyller i 16 § 2 mom. 2 punkten stadgade grav.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 17 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.