1284/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 november 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för vissa prestationer av kontrollcentralen för växtproduktion

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när kontrollcentralens för växtproduktion prestationer skall vara avgiftsbelagda och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka kontrollcentralen för växtpronuktion bestämmer avgiften enligt självkosonadsvärdet är

1) import- och exportinspektioner samt övriga kontroller och undersökningar som skall utföras vid kontrollcentralen enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut som meddelats med stöd av dem, och

2) skötsel av registreringsuppgifter, beviljande av tillstånd och utfärdande av intyg som hör till kontrollcentralens verksamhetljmråde.

För prestationer enligt gödselmedelslagen (232/93), fodermedelslagen (234/93) och lagen om bekämpningsmedel (327/69) uppbärs avgifter enligt vad som stadgas särskilt.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Kontrollcentralen för växtproduktion prissätter följande på uppdrag utförda prestationer på företagsekonomiska grunder:

1) andra än i 2 § 1 mom. avsedda kontroller, undersökningar, analyser, intyg och utllanden vilka gjorts på beställning,

2) utbildnings-, konsult- och sakkunnigtjänster,

3) publikationer, förteckningar, guider, kopior och avskrifter,

4) avsändning och postningstjänster som gäller andra än i 2 § avsedda prestationer, samt

5) övriga specialtjänster och prestationer som utförs på beställning.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 22 november 1995.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 juni 1993 om avgifter för prestationer som kontrollcentralen för växtproduktion tillhandahåller, om grunderna för avgifterna och om fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer (628/93).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställts efter att beslutet trätt i kraft. För prestationer som beställts innan beslutet trätt i kraft uppbärs avgifter enligt de stadganden och bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 november 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Maria Teirikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.