1240/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av veterinärvårdsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i veterinärvårdsförordningen av den 30 november 1990 (1039/90) 2 och 3 §§ samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §

Såsom pensionsgrundande lön för en kommunalveterinär beaktas utöver de avlöningsförmåner som kommunen betalar för tjänsteåligganden även det belopp som det kommunala organ som nämns i 7 § veterinärvårdslagen årligen fastställer såsom de arvoden enligt 14 § 1 mom. veterinärvårdslagen som veterinären bär upp hos djurägaren eller djurinnehavaren. Det belopp som kommunen fastställer får dock inte överstiga den dubbla slutlön för den lägsta grundlönen enligt dyrortsklass I som har överenskommits för kommunalveterinärer i det kommunala tjänstekollektivavtal (läkaravtal) som varit i kraft vid ingången av kalenderåret. Slutlönen bildas så att erfarenhets- och årstilläggen fastställs enligt erfarenhets- och årstilläggslönen och inte enligt grundlönen.

För fastställande av det belopp som nämns i 1 mom. skall innehavaren av en kommunalveterinärstjänst på det sätt som kommunen bestämmer tillställa kommunen de nödvändiga uppgifterna om det sammanlagda beloppet av arvodena enligt 14 § 1 mom. veterinärvårdslagen.

2 a §

Det i 2 § 1 mom. avsedda beloppet för följande kalenderår skall kommunen fastställa före den 31 december föregående år. Om de arvoden till innehavaren av en veterinärtjänst vilka avses i 14 § 1 mom. veterinärvårdslagen väsentligt förändras, kan kommunen före den 30 april följande år justera det belopp enligt i 2 § 1 mom. som kommunen fastställt före utgången av föregående år.

Om det under de tidpunkter som avses i 1 mom. inte finns någon innehavare av kommunalveterinärstjänsten eller om tjänsten inrättas efter de tidpunkter som avses i 1 mom., fastställer kommunen beloppet genom att uppskatta beloppet av de arvoden som i tjänsten inflyter till kommunalveterinären och som skall beaktas när den pensionsgrundande lönen fastställs.

3 §

Av det årliga beloppet av arvoden som kommunen fastställer enligt 2 och 2 a §§ beaktas den del som motsvarar längden av vart och ett anställningsförhållande som berättigar till pension.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Första gången skall kommunen dock fastställa det belopp som avses i 2 § före den 31 december 1995, efter att innehavaren av veterinärtjänsten har tillställt kommunen de uppgifter om sina arvoden som avses i 2 § 2 mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.