1235/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av 24 § lagen om musikläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/95) som följer:

24 §

Som kostnad för det pensionsskydd som avses i 23 § skall en privat musikläroanstalt betala en pensionspremie så som stadgas i lagen om statens pensionsfond (1372/89). Läroanstalten skall varje år till statskontoret, enligt dess anvisningar, för ordnandet av pensionsskyddet lämna uppgifter om de anställda som omfattas av nämnda pensionsskydd. Om pensionspremien inte betalas inom utsatt tid, uppbär statens pensionsfond en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Pensionspremierna och dröjsmålsräntorna får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

På pensionspremier som är fördröjda när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

RP 51/95
ShUB 7/95
RSv 42/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.