1234/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom, 7 § 1 mom. och 7 a § lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/89),

av dessa lagrum 2 § 2 mom. och 7 a § sådana de lyder i lag av den 12 november 1993 (942/93), och

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 12 november 1993, ett nytt 3 mom., som följer:

2 §

Fonden har en direktion som beslutar om fondens placeringsprinciper och svarar för fonden. Direktionen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Direktionen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem medlemmar. Vice ordföranden och varje medlem skall ha en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares mest representativa centralorganisationer. Finansministeriet kan entlediga direktionens ordförande, vice ordförande och medlemmar från deras uppdrag. Finansministeriet fastställer arvodena för direktionens ordförande, vice ordförande och medlemmar, samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av direktionen.

7 §

I fondens balansräkning eller i tilläggsuppgifterna till den skall nämnas pensionsansvaret för de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den ansvarsandel som inte har täckts.


Finansministeriet tillsätter årligen för revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer som skall vara antingen av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller ha avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

7 a §

Om pensionsavgifterna inte betalas inom utsatt tid, uppbärs till fonden för tiden för dröjsmålet med betalningen en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Pensionsavgifter och dröjsmålsräntor får indrivas i den ordning som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar.

Om pensionsavgifter för tjänstgöring som omfattas av statens pensionsskydd inte i tiden betalts, uppbärs pensionsavgifterna hos arbetsgivaren jämte dröjsmålsräntor till fonden. Pensionsavgifter uppbärs dock inte för annan tid än innevarande kalenderår och de tio kalenderår som föregår detta.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

På sådana avgifter enligt 7 a § som är fördröjda när denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

RP 51/95
ShUB 7/95
RSv 42/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.