1226/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av 1 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 1 § förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 10 september 1993 (812/93), som följer:

1 §
Enhetspriser för grundskolor och gymnasier

Enhetspriserna för grundskolor och gymnasier skall det år som avses i 12 och 13 §§ lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) räknas ut så att de nyckeltal som beräknats per elev i grundskolan och de kalkylerade antal undervisningstimmar som beräknats per elev i gymnasiet jämförs med de kostnader per elev som läroanstaltsformen i fråga åsamkar huvudmannen. Av de uppgifter som erhållits på detta sätt uträknas med regressionsanalys den genomsnittliga korrelationen för hela landet mellan nyckeltalen per elev eller de kalkylerade antalen undervisningstimmar per elev och de beräknade kostnaderna per elev. Utgående från denna korrelation bestäms, på grundval av det särskilt för varje huvudman beräknade nyckeltalet per elev eller antalet undervisningstimmar per elev, det enhetspris som läggs till grund för statsandelen med beaktande av vad som stadgas i denna paragraf samt i 2 och 3 §§.

Den i 1 mom. nämnda korrelationen mellan nyckeltalet eller det kalkylerade antalet undervisningstimmar och kostnaderna beräknas utgående från nyckeltalet eller det kalkylerade antalet undervisningstimmar det år för vilket kostnadsuppgifter samlas in. Det enhetspris som läggs till grund för statsandelen bestäms enligt nyckeltalet eller det kalkylerade antalet undervisningstimmar den 20 september det år då enhetspriset bestäms.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.