1223/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 15 juni 1994 om militära grader och tjänstgöringsgrader (500/94) 18 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 12 maj 1995 (771/95), samt

ändras 2 § 1 mom., 5 §, 8 § 4 punkten, 10 § 1 mom. och 15 § 1 och 2 mom. som följer:

2 §

Militära grader är

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

8) löjtnant,

9) premiärlöjtnant

10) kapten, kaptenlöjtnant,

11) major, kommendörkapten,

12) överstelöjtnant, kommendör,

13) överste, kommodor,

14) brigadgeneral, flottiljamiral,

15) generalmajor, konteramiral,

16) generallöjtnant, viceamiral, samt

17) general, till vilken grad kan fogas ett omnämnande som anger vapenslag, och amiral.


5 §

De militära graderna för personer som tjänstgör som officerare är

1) premiärlöjtnant

2) kapten, kaptenlöjtnant,

3) major, kommendörkapten,

4) överstelöjtnant, kommendör,

5) överste, kommodor,

6) brigadgeneral, flottiljamiral,

7) generalmajor, konteramiral,

8) generallöjtnant, viceamiral, samt

9) general och amiral.

8 §

De militära graderna är, när det gäller dem som hör till reserven eller lantvärnet


4) för officerare fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlötnant, kapten och kaptenlöjtnant, major och kommendörkapten, överstelöjtnant och kommendör, överste och kommodor, brigadgeneral och flottiljamiral, generalmajor och konteramiral, generallöjtnant och viceamiral samt general och amiral, samt


10 §

Den allmänna förutsättningen för befordran av personer som tjänstgör som officerare och institutofficerare är att personen i fråga har tjänstgjort i närmast lägre grad under minst två år, när det gäller befordran till generalmajor skall tjänstgöringen likväl ha utförts i brigadgenerals eller överstes och när det gäller befordran till konteramiral i flottiljamirals eller kommodors grad, eller i ovan nämnda grader under sammanlagt minst två år.


15 §

Till de militära graderna för fänrik och underlöjtnant och de militära grader som avses i 2 § 1 mom. 8-17 punkten samt till motsvarande militära grader för specialofficer befordrar republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Om den som skall befordras utnämns till sin tjänst av republikens president på framställning av statsrådet, föredras hans befordran likväl av försvarsministern. Detsamma gäller befordran till brigadgenerals och flottiljamirals militära grad samt till sådan militär grad för officer eller specialofficer som är högre än dessa.

Militära grader och tjänstgöringsgrader som är högre än överstes och kommodors militära grad enligt 18 § 2 mom. förlänas av republikens president på föredragning av försvarsministern.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.