1220/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 25 maj 1983 om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (486/83) 4 § 2 mom., 39 § 5 mom. och 43 § samt

ändrat 2 och 27 §§, 28 § 1 och 2 mom., 29 och 30 §§, 31 § 5 mom., 33 § 1 mom. 7 punkten, 34 § 6 punkten, det inledande stycket i 35 § 2 mom., 38 § 1 mom. och 42 § 2 mom. som följer:

2 §

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela tekniska anvisningar och anvisningar som gäller säkerheten vilka förenhetligar tillämpningen av denna föreskrift.

27 §

Arbetsredskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne skall uppfylla C.I.P.:s krav och typbesiktas enligt dem innan redskapet införs till landet och börjar tillverkas för försäljning.

28 §

Skjutförnödenheter genomgår i Finland typbesiktning samt en besiktning av tillverknings- eller importpartiet, om förnödenheten inte har genomgått en besiktning utomlands i enlighet med C.I.P.:s krav.

Typbesiktningen utförs av besiktningsorganet.


29 §

Tillverkare av skjutförnödenheter som utför ovan i 28 § 3 mom. avsedda besiktningar kan av besiktningsorganet beviljas rätt att använda en besiktningsbeteckning. Rätt att använda besiktningsbeteckning kan beviljas även importör som till landet inför skjutförnödenheter från länder som inte hör till den internationella besiktningsorganisationen (C.I.P.) och låter besikta dem i enlighet med 7 § förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter.

Rätten att använda besiktningsbeteckning gäller alltjämt under förutsättning att det i de besiktningar som besiktningsorganet utför i enlighet med C.I.P:s anvisningar visar sig att förutsättningar enligt detta beslut finns.

30 §

En besiktningsplats som utför ovan i 28 § 3 mom. avsedda besiktningar skall ha tillgång till utrustning som är lämplig för ändamålet samt personal som är tillräckligt förtrogen med användningen av utrustningen. Detta konstateras vid en besiktning som besiktningsorganet verkställer innan besiktningsrätten godkänns.

31 §

Understiger storleken av det parti som skall tillverkas eller införas till landet 3 000 st., utförs provtagningen och besiktningarna i vardera fallet på ett sätt som besiktningsorganet har godkänt.

33 §

Av hagelgevärspatronernas minsta försäljningsförpackning skall framgå:


7) godkänd besiktningsbeteckning.


34 §

Av kulpatronernas minsta försäljningsförpackning skall framgå:


6) godkänd besiktningsbeteckning.

35 §

Fel i fråga om tillverkarens namn eller registrerat varumärke, antalet patroner, uppgiften om tillverkningspartiet samt besiktningsbeteckningen tillåts beroende på partiets storlek enligt följande:


38 §

Genom måttbesiktning skall kontrolleras mått som är viktiga ur säkerhetssynpunkt- samt de mått som identifierar patrontypen. Måtten skall överensstämma med C.I.P:s tabeller.


42 §

Vid besiktning av tillverknings- eller importparti kan funktionsprovet utföras på ett skjutvapen i fråga om vilket besiktningsorganet har konstaterat att dess dimensionering faller inom gränserna i C.I.P.:s tabeller. Måttuppgifterna om dylikt skjutvapen skall registreras.Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

De rättigheter att använda besiktningsbeteckning som avses i 29 § och som tekniska kontrollcentralen har beviljat innan detta beslut träder i kraft gäller också i foretättningen i enlighet med respektive beslut.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.