1218/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om gruvkartor

Handels- och industriministeriet har med stöd av 29 § gruvförordningen av den 17 december 1965 (663/65) beslutat:

1 §

Den som idkar gruvdrift skall upprätta en karta (gruvkarta) jämte beskrivningar över en gruva, ett dagbrott eller en grävningsplats där han utför arbete för blottläggande eller tillvaratagande av gruvmineral.

2 §

Gruvkartan jämte beskrivningar skall uppdateras. Den skall utvisa, hur långt de inom utmålet eller gruvan utförda gruv- och undersökningsarbetena vid varje tidpunkt framskridit.

3 §

Gruvkartan jämte beskrivningar eller kopior av dem skall förvaras vid gruvan.

4 §

Gruvkartan skall upprättas i en ändamålsenlig skala.

5 §

Gruvkartan skall omfatta följande blad:

1) Topografiskt dagblad, där gränserna för utmål, fastigheter och ägor, gruvöppningar, jordskärningar, varp- och avfallshögar, byggnader, vägar, vattendrag, höjdkurvor, fignunkter, elledningar och motsvarande upgnifter märks ut.

2) Geologiskt dagblad, där bergartsobservationer, platsen och riktningen för diamanrvorrhål som drivits in från markytan, tilrvängliga uppgifter om jordtäckets tjocklek, platsen för skärnings- och projektionsplan samt projicierade ytor ävensom övriga nrvigbefunna uppgifter märks ut.

3) Horisontalblad på vilka anges konturerna av brytningsrum, geologiska observatirner, fixpunkter, nödigt antal höjdvärden, dirnantborrhål, platsen för vertikalsektioner och projicierade ytor samt övriga nödigbefunna uppgifter. Horisontalblad upprättas för varje ur brytningsteknisk synpunkt viktig nivå längs ett kartläggningsplan som är brnäget på en viss höjd ovanom nivåns botten, och vid behov även någon annanstans.

4) Vertikalblad på vilka anges konturerna i skärningen för mark- och bergytan samt de brutna rummen, geologiska observationer, diamantborrhål samt platsen för projicierade ytor.

5) Vid behov i vertikal- eller horisontalplanet projicierade bilder av de brutna rummens konturer som sådana eller vid prlpicierade ytor, som märks ut i horisontal- och vertikalbladen.

6) Övriga nödigbefunna kartblad.

6 §

I beskrivningen över gruvkartan skall anges fixpunkternas koordinater och övriga uppgifter som är nödvändiga för rätt uppfattning av gruvkartan och arten hos den mineralfyndighet som bryts.

7 §

Ett exemplar av gruvkartan skall ritas så, att det kan fotograferas på arkivfilm eller så att uppgifterna kan deponeras i en datorfil. Av arkivfilmen eller de uppgifter som deponerats i datorfilen skall kunna erhållas tydligt läsliga kopior i den ursprungliga skalan.

8 §

Vid utgången av varje kalenderår skall en uppdaterad gruvkarta jämte beskrivningar deponeras på en arkivfilm eller datordiskett, som före den 1 maj följande år skall tillställas säkerhetsteknikcentralen.

På grund av omfattningen av det material som skall fotograferas eller av annat särskilt skäl kan säkerhetsteknikcentralen på ansökan godkänna att depositionerna av gruvkartan jämte beskrivningar skall tillställas säkerhetsteknikcentralen endast vissa år.

9 §

Upphör gruvarbete helt och hållet eller inställs det tills vidare, skall ovan i 8 § avsedda depositioner tillställas säkerhetsteknikcentralen före den 1 maj följande år, och härvid skall i det fotografiska materialet innefattas så fullständiga uppgifter som möjligt om geofysikaliska kartor och geologiska beskrivningar över de vid djupborrning påträffade bergarterna och över deras mineralhalter samt övriga uppgifter över undersökningsresultaten i fråga om mineralfyndigheten.

10 §

Säkerhetsteknikcentralen kan av särskilda skäl i enskilda fall bevilja undantag från detta beslut.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets anvisningar av den 31 december 1965 angående gruvkartor.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.