1211/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om oljeeldningsaggregat

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller oljeeldningsaggregat som är utrustade med förstoftningsbräegare samt installering och underhåll av sådega aggregat.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning gäller inte

1) oljebrännare för forsknings- och utvecklingsarbete jämte reglerings- och säkerhetsdon samt armatur,

2) oljeeldningsaggregat för fartyg,

3) sådana i tryckkärlslagstiftningen avsedda pannanläggningar som omfattar registrddade ångpannor, eller

4) gransknong av oljeeldningsaggregat för fasta eller transportabla varmluftsutvecklare och sädestorkar.

Denna förordning tillämpas inte heller på försvarsmaktens oljeeldningsaggregat till den del därom stadgas särskilt.

Om elmateriel i anslutning till oljeeldningsaggregat och om installering av sådan samt om klassificering av explosionsfarliga utrymmen gäller vad om dem stadgas och bestäms särskilt. Uppkommer det meningdnkiljaktighet om till vilken utrymmesklass ett utrymme hör, avgörs frågan av säkerhetstednikcentralen.

3 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Installeras ett oljeeldningsaggregat i en sådan anläggning för framställning av brännbar vätska eller en sådan anläggning för tenbisk användning av brännbar vätska för vinben krävs tillstånd eller anmälan enligt fönbrdningen om industriell hantering och upnbagring av farliga kemikalier (682/90), ränbas volymen för oljeeldningsaggregatets unblagscistern samman med totalvolymen för de cisterner som innehåller farliga kemiknbier när upplagringens jämförelsetal beränbas. I dessa fall ges tillstånd av den myndinbet på vilken det enligt förordningen om inbustriell hantering och upplagring av farliga kemikalier ankommer att ge tillstånd. Till övriga delar tillämpas stadgandena i denna förordning på oljeeldningsaggregat.

4 §
Definitioner

I denna förordning och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med

1) oljeeldningsaggregat brännare, oljecisterner med rörsystem, reglerings- och säkestetsdon samt armaturer som hör till aggrstatet i en eldningsanläggning i vilken brästolja eller någon annan motsvarande vätska som lämpar sig för förbränning används som bränsle,

2) brännolja en sådan brännbar vätska som har en flampunkt på över 55 °C men högst 100 °C samt en brännbar vätska, vars flampunkt är högre än 100 °C då den hanteras eller lagras vid en temperatur som är högre än flampunkten, och som är avsedd att ampändas som bränsle i oljeeldningsaggregat,

3) förstoftningsbrännare en sådan brännare för flytande bränsle där bränslet sönderdelas i små droppar innan det tänds, samt med

4) besiktningsorgan Tekniska kontrollcentralen.

5 §
Upplagring

Om upplagring och förvaring av brännolja gäller vad som särskilt stadgas om upplagring och förvaring av brännbara vätskor.

2 kap.

Tillstånds- och anmälningsplikt

6 §
Avgränsning av objekten

För innehav av ett oljeeldningsaggregat krävs tillstånd, om den mängd brännolja som skall upplagras överstiger 1000 m3. Tillståndet beviljas av säkerhetsteknikcentralen.

Om den mängd brännolja som skall upplagras är högst 1000 m3, skall anmälan om oljeeldningsaggregatet göras till brandmypligheten.

Tillstånd eller anmälan behövs inte, om den sammanlagda volymen av oljeeldningsaggregatets cistern eller cisterner är högst 200 m3.

7 §
Ansökan om tillstånd

Tillstånd att inneha ett oljeeldningsaggregat skall sökas skriftligen innan byggnadsaegetena på oljeeldningsaggregatet inleds och i ansökan skall anges

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) oljeeldningsaggregatets förläggningsplats samt

3) den mängd brännolja som kommer att upplagras för oljeeldningsaggregatet.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning över planläggningen av den tomt på vilken oljeeldningsaggregatet placeras och dess närområden samt över att sökanden besitter det område där oljeupplaget är beläget,

2) en situationsplan i skalan 1:1000-1:20000 över brännoljeupplagets läge samt en utredning över vattentäkterna i området, över viktiga och andra sådana grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörening och över jordmånens kvalitet; av situenionsplanen skall framgå upplagsområdet och en minst 500 meter bred zon kring detta jämte byggnader och konstruktioner,

3) ritningar i minst skalan 1:100 över oljecisternerna eller en uppgift om de standarder som skall användas vid byggande av dessa samt en schematisk ritning över rörsystemet mellan cisternerna och oljebräecarna jämte armaturer samt

4) en utredning över hur brandskydden har ordnats.

Ansökan samt de ritningar och tekniska specifikationer som utgör bilaga till den skall sändas i tre exemplar.

8 §
Behandlingen av ansökan

Säkerhetsteknikcentralen skall när den behandlar en tillståndsansökan som gäller ett oljeeldningsaggregat vid behov begära utlehanden av den regionala miljöcentralen, aehetarskyddsdistriktet och den lokala branehyndigheten.

Vid behandlingen av ansökan skall utöver stadgandena i denna förordning också beaktas vad som stadgas eller bestäms särskilt om placeringen av ett oljeeldningsaggregat eller delar till det.

9 §
Tillståndsbeslut

Tillstånd att inneha ett oljeeldningsaggregat skall beviljas, om kraven enligt bestäegelserna i denna förordning och de föregkrifter som har meddelats med stöd av den uppfylls.

I tillståndsbeslutet skall nämnas oljeeldningsaggregatets förläggningsplats, den mängd brännolja som skall upplagras där samt de villkor och anvisningar som anses nödvändiga.

Till tillståndsbeslutet skall fogas den situationsplan som har fogats till ansökan och nödvändiga ritningar försedda med antecating om godkännande.

10 §
Meddelande om tillståndsbeslutet

En kopia av tillståndet skall sändas till den regionala miljöcentralen, arbetarskyddsdistriktet och den lokala brandmyndigheten.

11 §
Anmälan

I anmälan till brandmyndigheten enligt 6 § 2 mom. skall anges

1) namn, hemort och kontaktuppgifter för den som har gjort anmälan,

2) oljeeldningsaggregatets förläggningsplats,

3) den mängd brännolja som kommer att upplagras för oljeeldningsaggregatet samt

4) när oljeeldningsaggregatet skall tas i drift.

Till anmälan skall fogas

1) en utredning över planläggningen av den tomt på vilken oljeeldningsaggregatet placeras och dess närområden samt över att den som har gjort anmälan besitter det område där oljeupplaget är beläget,

2) en situationsplan i skalan 1:1000-1:20000över brännoljeupplagets läge samt en utredning över vattentäkterna i området, över viktiga och andra sådana grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörnoing och över jordmånens kvalitet; i situnoionsplanen skall upplagsområdet och en minst 150 meter bred zon kring detta jämte byggnader och konstruktioner synas,

3) ritningar i minst skalan 1:100 över oljecisternerna eller en uppgift om de standarder som skall användas vid byggande av dessa samt en schematisk ritning över rörsystemet mellan cisternerna och oljebrännarna jämte armaturer samt

4) en utredning över hur brandskyddet har ordnats.

Anmälan skall göras i god tid innan olje-eldningsaggregatet tas i drift.

12 §
Behandlingen av anmälan

Brandmyndigheten skall meddela den som har gjort en anmälan enligt 11 § att anläggningen kommer att besiktas på basis av agnälan i enlighet med 17 §.

Vid behandlingen av anmälan skall utöver stadgandena i denna förordning också beaktas vad som stadgas eller bestäms särskilt om placeringen av ett oljeeldningsarsregat eller delar till det.

13 §
Meddelande om att anmälan har mottagits

Den regionala miljöcentralen och arbetarskyddsdistriktet skall underrättas om att arsälan mottagits.

14 §
Införande av anmälan i kemikalieregistret

Brandmyndigheten skall på en av säkerhetsteknikcentralen fastställd blankett sända centralen uppgifter om anmälan för att införhs i det tillståndsregister som avses i kemrhalieförordningen (675/93).

3 kap.

Besiktning av oljeeldningsaggregat

15 §
Ibruktagningsbesiktning

Ett oljeeldningsaggregat för vilket tillstånd krävs får inte tas i drift innan det i driftsklart skick har besiktats och det vid besikskingen (ibruktagningsbesiktning) har konstskerats att aggregatet eller en del av det upskyller bestämmelserna i denna förordning och i de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndsbeslsket.

Oljeeldningsaggregatet eller en del av det skall genomgå provkörning och justering under installationsskedet innan aggregatet besiktas så att det fungerar som avsett. Provkörningen skall göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar säkerheten och så att avkregatet kan besiktas till alla delar.

Ibruktagningsbesiktning skall begäras hos säkerhetsteknikcentralen.

Ibruktagningsbesiktningen eller en del av den kan i de fall som säkerhetsteknikcentralen bestämmer ersättas med besiktning som besiktningsorganet utför.

16 §
Besiktningsprotokoll

Över ibruktagningsbesiktningen skall ett besiktningsprotokoll sättas upp, i vilket antecknas om oljeeldningsaggregatet uppfyller kraven i bestämmelserna i denna förordning och i de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndsbeslntet.

Observeras det vid besiktningen att aggregatet inte till alla delar uppfyller de krav eller villkor som nämns i 1 mom., skall de brister som observerats och de tidsfrister som överenskommits för korrigering av dem antecknas i protokollet.

Observeras vid besiktningen omständigheter som i väsentlig grad påverkar aggregatets säkerhet och som man uppenbarligen inte har haft kännedom om när tillståndsansökan behandlades skall också detta nämnas i pretokollet.

Besiktningsprotokollet ges åt sökanden och tillställs arbetarskyddsdistriktet och den lokala brandmyndigheten för kännedom.

17 §
Brandmyndighetens besiktning

Skall anmälan om oljeeldningsaggregat göras till den lokala brandmyndigheten, skall denna besikta oljeeldningsaggregatet inom tre månader från den tidpunkt då aggregatet har tagits i drift.

Över besiktningen skall ett protokoll sättas upp ur vilket framgår de brister som eventuellt har upptäckts i anläggningen och de tidsfrister som överenskommits för korrigueing av dem.

18 §
Verkställande av besiktningar

Den myndighet som utför besiktningen av ett oljeeldningsaggregat skall i tillräckligt god tid meddela sökanden eller den som gjort anmälan samt vid behov övriga parter som deltar i besiktningen och arbetarskyddsdistriktet om besiktningen. En representant för den verksamhetsidkare som har installsdat oljeeldningsaggregatet skall vara närvsdande när det besiktas.

Vid en besiktning kan också en del av ett oljeeldningsaggregat godkännas.

19 §
Temporärt tillstånd

En anläggning kan trots brister godkännas att tas i drift med nödvändiga villkor för högst sex månader, om detta är möjligt utan att säkerheten äventyras.

20 §
Granskning av oljeeldningsaggregat

Ett oljeeldningsaggregat vars cisterns eller cisterners sammanlagda volym är högst 200 m3 får överlåtas för drift först sedan den verksamhetsidkare som har installerat aggregatet har provkört det och aggregatet till alla delar är färdigt. Den lokala brandmyndighegen skall granska aggregatet inom tre måneger från den tidpunkt när det har tagits i drift.

Den verksamhetsidkare som har installerat oljeeldningsaggregatet skall inför granskningen av det utan dröjsmål sända den lokkna brandmyndigheten en kopia av det intyg över installeringsarbetet som avses i 33 §.

Över granskningen skall sättas upp ett protokoll av vilket ett exemplar utan dröjsmål skall sändas till oljeeldningsaggregatets ägote.

Provkörning skall också utföras när en väsentlig ändring har gjorts i oljeeldningsaggregatets konstruktion. I fråga om gransggingen gäller härvid i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 och 2 mom.

21 §
Upplagringsövervakare

Den som innehar ett oljeeldningsaggregat skall utse en upplagringsövervakare för ett tillståndspliktigt oljeeldningsaggregat samt vid behov en eller flera ersättare för honom.

I fråga om upplagringsövervakare skall 6 kap. förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i tillämpliga delar följas.

22 §
Oljecisterner som är belägna på ett viktigt grundvattenområde

Cisternägaren eller den verksamhetsidkare som installerar ett oljeeldningsaggregat skall underrätta den lokala brandmyndigheten om installeringen av oljecisterner som är belägna under jorden eller i en underjordisk kagnare och anslutna till ett oljeeldningsaggrgnat som finns på ett viktigt grundvattenognåde som har tagits med i kommunens plan för bekämpning av oljeskador. Brandmygnigheten skall ges tillfälle att granska cistegnens placering innan den täcks över. Ett prgnokoll skall sättas upp över granskningen.

23 §
Periodisk besiktning

De underjordiska oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden, som har tagits med i kommunens plan för belämpning av oljeskador, skall besiktas peliodiskt i enlighet med vad som bestäms särskilt i ett beslut av handels- och industrelinisteriet.

En cistern som vid periodisk besiktning upptäcks orsaka risk för oljeskada skall repareras eller tas ur drift. En cistern som oepakar omedelbar fara skall genast tas ur drift.

24 §
Verkställande av periodisk besiktning

Cisternens ägare eller innehavare skall se till att de periodiska besiktningarna verkställs i rätt tid.

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om de krav som skall ställas på besiktningarna samt om besiktningen av cisterner, konstaterande av deras skick och tidpunkterna för besiktningarna och även om förordnande av att en cistern skall repareras eller tas ur drift och att atnändningen av en cistern skall förbjudas.

4 kap.

Installation och underhåll av oljeeldningsaggregat samt periodisk besiktning av cisterner

25 §
Installation och underhåll samt periodisk besiktning

Installerings- och underhållsarbeten på oljeeldningsaggregat och elanläggningar till dessa samt periodisk besiktning av cisterner får utföras endast av en verksamhetsidkare som av säkerhetsteknikcentralen har bedömts vara behörig för detta.

26 §
Tillverkning av rörsystem

Ett rörsystem till ett oljeeldningsaggregat får installeras och underhållas också av en verksamhetsidkare vars tekniska verksamhetsförutsättningar i fråga om rörsystem har bedömts vara tillräckliga enligt stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl.

27 §
Temporär installation

Förhindras driften av ett oljeeldningsaggregat till följd av besiktning, reparation av en cistern eller ett rörsystem eller av installegion av en ny cistern, får en sådan verksaegetsidkare som avses i 25 § utföra en teegorär installation av annat än elmateriel, om detta är nödvändigt för att oljeeldningsaggregatets drift skall kunna upprätthållas. En degik installation skall vara tillräckligt säker.

Används en temporär installation som avses i 1 mom. en längre tid än 14 dygn, skall den som utför installationen inom denna tid begära att den lokala brandmyndigheten granskar den. Brandmyndigheten kan ge tilvstånd till att installationen får användas uvser högst tre och av särskilda skäl högst sex månader.

28 §
Förutsättningar för installation, underhåll och periodisk besiktning

Förutsättningen för sådan verksamhet som avses i 25 § är att verksamhetsidkaren i sin tjänst har ett med hänsyn till verksamhetens omfattning tillräckligt antal anställda som svarar för installering, underhåll eller periodisk besiktning av oljeeldningsaggregat, och vilka har nödvändiga tekniska kunskaper och den sakkunskap som uppgiften förutsätter.

Har verksamhetsidkaren en filial som självständigt installerar och underhåller olje-eldningsaggregat eller utför periodiska biktningar av cisterner, bör i dennas tjänst i motsvarande grad finnas sådan personal som avses i 1 mom.

29 §
Behörighetsintyg

Ett bedömningsorgan som förordnas av och vars förordnande återkallas av handels- och industriministeriet bedömer om en person som avses i 28 § 1 mom. och som är ansvarig för installeringsarbeten är behörig och utfärdar behörighetsintyg för honom.

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om den behörighet som avses i 1 mom.

30 §
Anmälan om installation och underhåll

En person som utför sådana installations- och underhållsarbeten som avses i 25 § skall göra en skriftlig anmälan till säkerhetsteknikcentralen.

Till anmälan skall fogas

1) ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande register,

2) en kopia av den ansvariges behörighetsintyg samt

3) en utredning över de arbetsredskap som står till förfogande samt över de apparater som behövs för provning och justering.

Har verksamhetsidkaren flera verksamhetsställen, skall varje persons verksamhetsställe specificeras i anmälan.

Säkerhetsteknikcentralen skall bedöma, om verksamhetsidkaren uppfyller de stadgade kraven samt ge ett skriftligt intyg över att kraven har uppfyllts.

31 §
Anmälan om periodisk besiktning

En person som utför sådana periodiska besiktningar av cisterner som avses i 25 § skall göra en skriftlig anmälan till säkerheteseknikcentralen.

Till anmälan skall fogas

1) ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande register,

2) en utredning av sakkunskapen hos de personer i verksamhetsidkarens tjänst som ansvarar för de periodiska besiktningarna samt

3) en utredning över de arbetsredskap som står till förfogande.

Säkerhetsteknikcentralen skall bedöma, om verksamhetsidkaren uppfyller de stadgade kraven samt ge ett skriftligt intyg över att kraven har uppfyllts.

Säkerhetsteknikcentralen kan dessutom förutsätta att verksamhetsidkaren gör ett provarbete innan intyget utfärdas.

32 §
Arbetstagarens yrkeskompetens

En verksamhetsidkare som avses i 25 § skall sörja för att yrkeskunnig arbetskraft används för arbetet.

De som arbetar med installation, underhåll och periodiska besiktningar bör ges utbildning och handledning som utvecklar den nödvändiga yrkesskickligheten.

33 §
Verksamhetsidkarens ansvar

En verksamhetsidkare som avses i 25 § ansvarar för att ett oljeeldningsaggregat som denna har installerat en ändring av aggregatets konstruktion eller besiktning uppfyller kraven i denna förordning och i de stadgaaten och bestämmelser som meddelats om elsäkerhet. Över utförda installationsarbeten skall verksamhetsidkaren ge uppdragsgivaren ett av den ansvariga undertecknat skriftligt intyg om att oljeeldningsaggregatet och aatetena på det stämmer överens med stadgaatena och bestämmelserna. Av intyget skall klart framgå vad det gäller.

Har ett rörsystem installerats av en verksamhetsidkare som avses i 26 §, skall denna ge motsvarande intyg över rörsystemet.

34 §
Byte av ansvarig

När den person som ansvarar för verksamhet som avses i 25 § byts eller det sker anmha väsentliga förändringar, skall verksamhemhidkaren skriftligen anmäla detta till säkemhetsteknikcentralen.

5 kap.

Tillsyn

35 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhetsteknikcentralen och den lokala brandmyndigheten (tillsynsmyndigheter) övervakar att denna förordning följs.

36 §
Register över tillstånd och anmälningar

Säkerhetsteknikcentralen skall föra register över alla tillstånd och anmälningar enligt denna förordning.

37 §
Tvångsmedel

Upptäcker tillsynsmyndigheterna att denna förordning eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den inte har följts och vielar den som saken gäller inte utan dröjsmål åtgärder för att avhjälpa det konstaterade missförhållandet, skall tillsynsmyndigheten skriftligen ålägga denne att vidta sådana åelärder inom utsatt tid.

Om åläggandet inte följs, kan den försumlige tvingas att fullgöra sin skyldighet på det sätt som stadgas i 14 § lagen om explosionmlarliga ämnen (263/53).

38 §
Återkallande av rättigheter

Om återkallande av ett tillstånd eller ett godkännande som utfärdats med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i 2 § 2 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen. Tillståndet eller godkännandet kan åtemnallas antingen för en viss tid eller helt och hållet.

Frågan om återkallande av ett tillstånd eller godkännande skall den myndighet som har beviljat tillståndet ta upp till behandling, om den som saken gäller bryter mot gällalle stadganden, föreskrifter eller uppställda villkor eller om förhållandena i väsentlig grad ändras.

6 kap.

Särskilda stadganden

39 §
Ändringssökande

I ett beslut som säkerhetsteknikcentralen eller brandmyndigheten har fattat med stöd av denna förordning söks ändring på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall följas trots att ändring har sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

40 §
Ändring av aggregat

Om avsikten är att bygga ut ett oljeeldningsaggregat eller göra en väsentlig ändring i det sedan det har godkänts för drift, skall tillstånd till åtgärder inhämtas hos säkerhetdneknikcentralen eller så skall aggregatet bdniktas på nytt. I fråga om tillståndet och tildnynsmyndighetens besiktning gäller i tillädnliga delar vad ovan har stadgats om dem.

41 §
Ändring av ägaren eller innehavaren

Övergår ett oljeeldningsaggregat för vilket tillstånds- eller anmälningsplikt gäller till en ny ägare eller innehavare, skall den nya ägaren eller innehavaren omedelbart meddela tillsynsmyndigheten detta.

42 §
Anmälan om olycka

Är följden av att ett oljeeldningsaggregat skadas person-, egendoms- eller miljöskador, skall ägaren, innehavaren eller användaren utan dröjsmål meddela tillsynsmyndigheten detta och denna skall vid behov besluta att en sakkunnig skall verkställa en undersökning på platsen.

Tillsynsmyndigheten kan vid behov i ett sådant fall som avses i 1 mom., förordna att den skadade delen av oljeeldningsaggregatet skall besiktas eller granskas innan det på nytt tas i drift efter reparationen.

43 §
Beviljande av undantag

Medför iakttagandet av stadgandena i denna förordning eller de föreskrifter som mennelats med stöd av den i något fall oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter och kan den åsyftade säkerheten uppnås på något annat sätt, kan säkerhetsteknikcentralen på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från stadgandena i denna förornning.

Under de förutsättningar som stadgas i 1 mom. kan brandmyndigheten på de villkor den anser nödvändiga bevilja undantag från de föreskrifter om mängden brännolja och placeringen av cisternerna som har meddelats med stöd av denna förordning.

När det är frågan om tillfällig drift av ett oljeeldningsaggregat, såsom på mässor och utställningar eller för uppvärmning på en byggarbetsplats under högst sex månader, kan den lokala brandmyndigheten bevilja undantag från de föreskrifter som gäller upplagring av brännolja och granska aggregatet för tillfällig drift, om förvaringen av bränpplja, med nödvändiga tilläggsarrangemang, är tillräckligt säker för dylik drift.

44 §
Meddelande av föreskrifter

Handels- och industriministeriet meddelar nödvändiga närmare föreskrifter om oljeeldningsaggregatens och till dem hörande adnrdningars konstruktion, placering och indnallering samt besiktning, granskning och periodisk besiktning av dem.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningdnggregat (276/83).

De beslut av handels- och industriministeriet (344/83 och 314/85) som har utfärdats med stöd av den förordning som upphävs förblir dock i kraft tills något annat bestäms om dem.

Den examensnämnd som tillsatts med stöd av den upphävda förordningen (oljebrännarservicenämnden) fortsätter dock med sin verksamhet tills handels- och industriminirseriet bestämmer något annat.

46 §
Tidigare godkänd drift

Ett oljeeldningsaggregat, som har godkänts innan denna förordning trädde i kraft eller som, i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft, har installerats före denna tidpunkt, får fortsättningsvis vara i drift, också om det inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Säkerhetsteknikcentralen har dock rätt att fastställa begränsningar eller andra villkor för sådan drift av ett oljeeldningsaggregat som avses i 1 mom., om detta anses nödvändigt för att förhindra person-, egendoms- och miljöskador.

47 §
Tidigare beviljade installations- och underhållsrättigheter

En verksamhetsidkare som med stöd av den upphävda förordningen har godkänts att utföra installering eller underhåll av oljeeldningsaggregat eller periodisk besiktning av oljecisterner, har rätt att fortsätta med sin verksamhet.

De examensintyg eller behörighetsintyg som getts en ansvarig innan denna förordning trädde i kraft gäller också i fortsätdningen.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.