1210/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) i 37 a § 1 mom. det inledande stycket, 59 § 2 mom. och 61 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93), samt

fogas till 30 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag av den 17 mars 1995 (386/95) och till 55 § ett nytt 2 mom. som följer:

30 §

Med avvikelse från 1 mom. handhar säkerhetsteknikcentralen övervakningen av elmateriel som saluförs eller är avsedd att saluföras.

37 a §

Om det konstateras att elmateriel eller elutrustning av någon viss typ (produkt), som saluförs eller är avsedd att saluföras, inte uppfyller kraven enligt 4 § eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, får säkerhetsteknikcentralen:


55 §

Över ett beslut som meddelats av säkerhetsteknikcentralen enligt denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen i den orrding som stadgas i lagen om ändringssökarde i förvaltningsärenden. Trots att besvär anförts skall säkerhetsteknikcentralens brdlut iakttas, om inte högsta förvaltningrdomstolen bestämmer något annat.

59 §

Säkerhetsteknikcentralen och Elinspektionscentralen har utan hinder av 1 mom. rätt att till utländska officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna uppgifter som behövs för undvikande av sådan fara som elmateriel eller elanläggningar kan medföra.

61 §

Chefen för polisdistriktet har rätt att på begäran av säkerhetsteknikcentralen förordna om beslagtagande av ovan i 36 § 2 mom. angiven elmateriel som är till salu eller saluförs och som inte på behörigt sätt har besiktats och godkänts.Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 89/95
EkUB 16/95
RS 59/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.