1208/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 a § 1 mom. och 7 § 2 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) sådana dessa lagrum lyder i lag av den 21 augusti 1995 (1075/95):

1 §
Förutsättningar för beviljande av rätt till besiktning

Säkerhetsteknikcentralen skall enligt 6 a § lagen om transport av farliga ämnen på ansökan bevilja ett sådant besiktningsorgan rätt till besiktning som

1) funktionellt och ekonomiskt är oberoende av den person som utövar den verksandet som är föremål för besiktningen,

2) till sitt förfogande har tillräckligt många anställda med en god teknisk utbildning och yrkesutbildning samt med tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra besiktningar,

3) till sitt förfogande har sådan utrustning och sådana redskap som besiktningen förutsätter,

4) kan säkerställa att besiktningen är av tillräckligt hög kvalitet och som till sitt förfogande har ändamålsenliga anvisningar för hur besiktningen skall utföras samt för rarforteringen och bevarandet av besiktningrfesultaten, samt

5) har ansvarsförsäkring för ersättande av skador som uppstår vid besiktningar, om staten inte med stöd av nationell lag ansvarar för skadorna eller är direkt ansvarig för dessa.

Rätt till besiktning kan också beviljas andra än de besiktningsorgan som avses i 1 mom. 1 punkten. Rätt till besiktning beviljas därvid begränsad så som bestäms i de beslut som fattats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen. På dessa besiktningsorgan tillämpas på motsvarande sätt vad som stadgas i 1 mom. 2-4 punkten.

2 §
Tystnadsplikt

Besiktningsorganet och dess anställda har tystnadsplikt enligt 23 § lagen om transport av farliga ämnen i fråga om uppgifter som de har fått vetskap om i besiktningsverksamheten.

3 §
Tillsyn

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att besiktningsorganet uppfyller villkoren för beviljande av rätt till besiktning och att besiktningarna utförs så som förutsätts i stadganden och bestämmelser.

4 §
Återkallande av rätten till besiktning

Om besiktningsorganet inte uppfyller villkoren för beviljande av rätt till besiktning eller inte iakttar de stadganden och bestämmelser som rör besiktningen eller de villkor som uppställts i beslutet gällande rätten till besiktning, kan säkerhetsteknikcentralen återkalla rätten till besiktning för viss tid eller helt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.