1187/1995

Utfärdat i Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för gruvor

Handels- och industriministeriet har

ändrat i handels- och industriministeriets beslut av den 28 november 1975 om säkerhetsföreskrifter för gruvor (921/75) 2 § 1 mom., 12 §, 16 § 3 mom., 47 och 48 §§, 56 § 1 mom., 57 § 1 mom., 58 §, 60 § 1 mom., 68 § 3 mom., 76 § 2 mom., 78 §, 82 § 1 mom., 83 § 1 mom., 86 § 2 mom., 99 § 1 mom., 119 § 1 mom., 125 §, 126 § 1 mom. och 131 § som följer:

2 §

Innan gruvarbete får påbörjas, bör för gruvan upprättas en allmän plan, som skall tillställas säkerhetsteknikcentralen för godkännande. På samma sätt bör förfaras, om man senare ämnar vidta en väsentlig ändring i den allmänna planen. Denna bestämmelse gäller dock inte sådan försöksbrytning eller sådana undersökningsorter eller -schakt som utförs för att reda ut gruvmineralfyndighetens omfattning, brytbarhet och anrikningsbarhet.


12 §

I en underjordisk gruva bör varje huvudnivå ha minst två förbindelseleder till dagen. Genom den ena skall man till fots kunna avlägsna sig från gruvan. Denna förbindelse får göras i luftevakueringskanalen för ventilationssystemet, om den vid behov kan hållas fri från farliga gaser, så att dessa inte förhindrar utrymning från gruvan. Vid undersökning och byggande av en gruva kan man provisoriskt arbeta med en enda gångförbindelse. I så fall kan schaktstegarna ersättas med särskild nöduppfordringsanordning. Den andra gångförbindelsen bör byggas så tidigt som möjligt, dock senast 3 år efter det att produktionen inletts. Säkerhetsteknikcentralen kan enligt behov ge order om byggandet av en reservutgång även i fråga om enskild arbetsplats.

16 §

Ett system där arbetaren rör sig i en oskyddad stigort som är över 20 meter lång och brantare än 55 gon, får användas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen.

47 §

Personbefordran får utföras endast med ett fordon eller en arbetsmaskin, som på börigt sätt har godkänts för ändamålet. Foonen och arbetsmaskinerna bör vara försea med tydliga uppgifter om det största tillåtna personantalet.

48 §

En motordriven fordons- eller anordningstyp får tas i regelbundet bruk i gruvan, om den uppfyller fordringarna i detta beslut och har blivit godkänd av säkerhetsteknikcentralen. I samband med godkännandet bör bestämmas, för vilket arbete fordonet eller anordningen får användas.

56 §

För en gruva där det finns risk för en årlig dos som överstiger en tredjedel av den tillåtna, bör utnämnas en chef som är ansvarig för strålningsskyddet och till vars uppgift hör att förvissa sig om att de förpliktelser beträffande strålningsskyddet som ankommer på idkaren av gruvdrift blir iakttagna, att fungera som kontaktman till myndigheterna samt att dra försorg om kontrollen av individuella doser och upprätthålla kartotek eller diarium däröver. Utnämningen av den ansvariga chefen bör meddelas säkerhetsteknikcentralen.


57 §

I fråga om underjordiska gruvor utförs undersökningar rörande radon-222-nuklidhalter av strålsäkerhetscentralen, till vilken skall inlämnas skriftlig anhållan om undersökning. Önskar en idkare av gruvdrift anlita någon annan för verkställandet av undersökning, bör strålsäkerhetscentralens samtycke härtill erhållas. Den som utför undersökningen bör tillställa säkerhetsteknikcentralen en redogörelse över denna.


58 §

Upptäcks i en gruva eller en del av en så- dan koncentrationer som överskrider dem som nämns i 55 §, bör idkaren av gruvdrift ofördröjligen vidta erforderliga åtgärder i saken och lämna en redogörelse över dem till säkerhetsteknikcentralen.

Om överskridningarna på arbetsplatsen är ringa och åtgärder för att avhjälpa situationen har påbörjats, kan säkerhetsteknikcentralen medge avvikelse från bestämmelserna i detta beslut för en bestämd tid.

60 §

I en underjordisk gruva får bensinmotorer användas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen. Denna föreskrift gäller inte räddnings- eller släckningsarbete.


68 §

Innan ett överföringssystem för flytande bränsle kan tas i bruk, bör säkerhetsteknikcentralens godkännande för detta erhållas. Systemet får användas endast för överföring av bränsle vars flampunkt är över 55°C.

76 §

Praktisk utbildning i hantering och bruk av sprängämnen vid gruvor får ges endast av en person som säkerhetsteknikcentralen har godkänt för uppdraget utgående från en examen. En person som håller på att utbildas får utföra i 1 mom. avsett arbete endast under övervakning och på ansvar av den som ger honom sådan utbildning.


78 §

I gruvan får förvaras mera sprängämnen än 1 000 kg per förråd endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen. I ansökan bör nämnas arten och mängden av det sprännsmne som skall förvaras, varjämte till ansökan bör bifogas karta och ritningar, av vilka förrådets konstruktion och läge i gruvan framgår.

När säkerhetsteknikcentralen beviljar ovan avsett tillstånd, bestämmer den samtidigt hur mycket sprängämne som högst får förvaras i varje förråd.

82 §

Vid förvaring av ammoniumnitrat som är avsett för tillverkning av sprängämne bör iakttas, vad som bestäms ovan om förvaring av sprängämnen. För förvaring av över 5 000 kg ammoniumnitrat per förrådsrum bör utverkas tillstånd av säkerhetsteknikcentralen enligt vad som bestäms i 78 §.


83 §

Vad ovan i 76-81 §§ är föreskrivet om hantering och förvaring av sprängämnen gäller i tillämpliga delar även hantering och förvaring av sprängkapslar. För förvaring av över 1 500 sprängkapslar per förrådsrum bör utverkas tillstånd av säkerhetsteknikcentralen.


86 §

Vid transport av mer än 500 kg sprängämnen eller 1 500 sprängkapslar i motordrivet fordon bör fordonet vara godkänt av säkerhetsteknikcentralen eller vid motorfordonsbesiktning särskilt godkänt för transport av sprängämne.


99 §

En anordning för laddning av sprängämne som fungerar mekaniskt eller med tryckluft får användas endast om säkerhetsteknikcentralen har godkänt användningen av den.


119 §

Beträffande elmateriel och elinstallationer i en gruva bör bestämmelserna och föreskrifterna om elsäkerhet iakttas. I fråga om elmaterielen och dess placering bör särskild uppmärksamhet fästas vid brandsäkerheten.


125 §

Säkerhetsteknikcentralen skall verkställa besiktning i gruvan minst en gång om året. I underjordiska gruvor med minst 50 anställda bör besiktning verkställas två gånger om året och vid behov ännu oftare. I besiktningen bör representanter för den som idkar gruvdrift samt för arbetarna och funktionärerna delta. Av det protokoll som uppgörs över besiktningen bör en avskrift lämnas åt varje part.

126 §

Den som idkar gruvdrift bör underrätta säkerhetsteknikcentralen om ras med väsentlig inverkan på säkerheten i gruvan eller dess omgivning, om vatten- eller slaminströmning, om brand eller explosionsolycka eller om någon annan med dessa jämförbar skedd eller hotande tilldragelse.


131 §

Medför efterlevnaden av bestämmelserna i detta beslut i något fall oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter och kan åsyftad säkerhet uppnås på något annat sätt, kan säkerhetsteknikcentralen på de villkor som den finner lämpliga bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut.

Säkerhetsteknikcentralen kan även förbjuda användningen av sådana anordningar och konstruktioner som ej förutses i dessa föreskrifter och genom vilka personlig säkerhet, egendom, gruvans kommande användning eller brytningsarbetet kan äventyras.

Säkerhetsteknikcentralen meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

De tillstånd och godkännanden samt föreskrifter i samband med besiktning som teesiska kontrollcentralen har utfärdat innan detta beslut trädde i kraft gäller fortsätesingsvis.

Helsingfors den 24 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.