1175/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Lag om ändring av 3 kap. 20 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 20 § 3 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 maj 1973 (389/73), som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

20 §

Säkerhet krävs inte om borgenär är staten eller en statlig inrättning, ett egendomsförvaltningsbolag som avses i lagen om statens säkerhetsfond (379/92), folkpensionsanstalten, Finm lands Bank, någon annan bankinrättning som är underställd offentlig övervakning, Helsingfors universitet, en kommun, en samkommun, landskapet Åland eller evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet eller en till dem hörande församling.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 74/95
LaUB 6/95

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.