1174/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om ammoniumnitrat

På föredragning av handels- och industriministern upphävs i förordningen den 10 februari 1984 om ammoniumnitrat (171/84) rubriken före 8 §, 8-10 §§, rubriken före 11 §, 13 §, 21 § 3 mom., 22 § och 31 § 1 mom. samt ändras 6 §, 7 § 1 mom., rubriken för 3 kap., 11 §, 16-18 och 20 §§, 21 § 1 och 2 mom., 26 § 1 mom., 32 och 35 §§, 37 § 2 mom., 38 § 1 mom. och 39 § som följer:

6 §

I fråga om säkerhetsteknikcentralens rätt att erhålla prov på ammoniumnitrat och förbjuda tillverkning, import, överlåtelse och användning av ammoniunmitrat gäller vad som stadgas i lagen om explosiva ämnen (263/53).

Uppstår tvivelsmål om tillämpningen av denna förordning på ett visst ämne eller en viss produkt, avgörs saken av säkerhetsteknikcentralen. Säkerhetsteknikcentralen har rätt att vid behov på tillverkarens eller importörens bekostnad låta undersöka produkten och på basis av undersökningens resultat fatta beslut i saken.

7 §

Tillverkning av ammoniumnitrat är tillåten endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen.


3 kap.

Överlåtelse

11 §

Ammoniumnitrat får överlåtas endast till

1) den som har i 8 § förordningen om explosiva varor (473/93) avsett tillstånd att tillverka explosiva varor, eller

2) den som behöver ammoniumnitrat i näringsverksamhet.

Endast den som ammoniumnitrat enligt 1 mom. får överlåtas till får ha det i sin besittning.

16 §

Önskar man i upplag hålla mer än 1 000 kg ammoniumnitrat, skall tillstånd till detta (upplagringstillstånd) sökas hos säkerhetsteknikcentralen.

17 §

Upplagringstillstånd skall sökas skriftligen och i ansökan skall nämnas

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch och hemort,

2) den plats där man har för avsikt att inrätta upplaget,

3) den största mängd ammoniumnitrat som upplagras,

4) syftet med upplagringen, samt

5) lagerförvaltarens namn.

Till ansökan om tillstånd skall fogas

1) utredning om att sökanden råder över upplagsområdet eller att han har jordägarens skriftliga samtycke till användning av området,

2) situationsplan i skalan 1:1000 eller 1:2000 över upplagsområdet, av vilken de byggnader och konstruktioner som enligt planerna kommer att finnas på området skall framgå,

3) redogörelse för de byggnader som finns inom en radie av en kilometer från upplaget samt för övriga konstruktioner och deras ändamål liksom även för vägar och andra sådana omständigheter som med tanke på allmän säkerhet bör beaktas, samt

4) ritningar i skalan 1:50 eller 1:100 över upplagsmagasinen och övriga tilltänkta byggnader och konstruktioner på upplagsområdet jämte beskrivningar, av vilka tydligt framgår dimensionerna, byggnadssättet och byggnadsmaterialet liksom även hur evesouell uppvärmning, belysning och luftkondsoionering samt det eventuella avloppssystsoet och brandskyddet skall ordnas.

Ansökan jämte bilagor skall insändas i två exemplar.

18 §

Säkerhetsteknikcentralen skall om ansökan inhämta utlåtanden av kommunens brandchef samt, om upplaget inrättas för behov som förekommer på en arbetsplats, av det behöriga arbetarskyddsdistriktet.

20 §

Säkerhetsteknikcentralen skall, efter att ha beviljat upplagringstillståndet, inom 14 dagar tillställa polisen, kommunens brandchef samt, om upplaget inrättas för behov som förekommer på en arbetsplats, det behöriga arbetarskyddsdistriktet en kopia av tillståndsbeslutet.

21 §

Ett upplag som säkerhetsteknikcentralen har beviljat tillstånd för får inte tas i bruk innan det vid besiktning har konstaterats motsvara tillståndsbeslutet.

Begäran om besiktning skall göras skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen. Till ansökan skall fogas en kopia av tillståndet.


26 §

Tillsynen över att denna förordning blir iakttagen utövas av säkerhetsteknikcentralen och kommunens brandchef.


32 §

Över beslut som säkerhetsteknikcentralen har meddelat med stöd av denna förordning får besvär anföras enligt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsdrenden (154/50). Ett beslut skall dock trots besvär iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen annorlunda bestämmer.

35 §

Säkerhetsteknikcentralen skall anmäla smmana förändringar som avses i 34 § till kommunens brandchef.

37 §

Säkerhetsteknikcentralen kan, utöver vad som har sagts ovan och på de villkor som stadgas i 1 mom., medge undantag även från andra stadganden i denna förordning eller bestämmelser i det beslut som handels- och industriministeriet utfärdar med stöd av förordningen.

38 §

Om det på en plats där ammoniumnitrat tillverkas, upplagras, förvaras eller hanteras har inträffat en explosion eller brand som har föranlett dödsfall, svårartad kroppsskada eller sådan annan skada beträffande egendom som inte är ringa, skall innehavaren av ammoniumnitratet eller en företrädare för honom ofördröjligen underrätta säkerhetsteknikcentralen och polisen om detta. Olycksområdet skall efter nödvändiga räddnings- och säkerhetsåtgärder lämnas orört för undersökningar.


39 §

Polisen skall ofördröjligen underrätta sä- kerhetsteknikcentralen om en sådan olycka som avses i 38 §. Säkerhetsteknikcentralen skall vid behov förrätta en undersökning för att utröna orsaken till olyckan.

Polisen skall efter förrättad polisundersökning sända en kopia av undersökningsprotokollet till säkerhetsteknikcentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

De uppgifter som i 44 och 45 §§ stadgas ankomma på tekniska kontrollcentralen överförs på säkerhetsteknikcentralen när denna förordning träder i kraft.

De tillstånd och godkännanden som tekniska kontrollcentralen och polisen har utfärdat innan denna förordning träder i kraft gäller enligt respektive beslut.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.