1151/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Lag om ändring av lagen angående förmynderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen angående förmynderskap av den 19 augusti 1898 i 39 § det inledande stycket samt 1 och 4 punkten, i 40 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 4 punkten,

av dessa lagrum 40 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag av den 30 december 1969 (843/69), samt

fogas till lagen en ny 35 a §, till 39 § nya 5 och 6 punkter, till 40 § 1 mom. nya 5-7 punkter samt till lagens 4 kap. en ny 49 a § och till lagen en ny 50 a § som följer:

35 a §

En förmyndare har rätt att utan den omyndiges samtycke öppna sådana brev som anlänt till den omyndige och som på basis av avsändarens namn eller annan särskild omständighet kan antas gälla ärenden som förmyndaren skall sköta.

39 §

En förmyndare får inte utan domstols tillstånd för den omyndige:

1) överlåta fast egendom eller sådan jordlegorätt eller annan nyttjanderätt jämte byggnader som kan överföras till tredje part utan att markägaren blir hörd;


4) ingå avtal om samförvaltning av dödsbo eller livränta;

5) ingå avtal om grundande av öppet bolag eller kommanditbolag eller om att gå med i sådant bolag;

6) mot vederlag skaffa värdepapper, sådana options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) och för vilka den underliggande egendomen utgörs av värdepapper, valuta, ränta, options- och terminsavtal eller index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen och inte heller andelar i samfund med undantag för

a) masskuldebrev som emitterats av staten, kommun eller samkommun,

b) värdepapper som är föremål för offentlig handel så som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/89),

c) andelar i en sådan placeringsfond vars kapital till minst tre fjärdedelar är placerat i sådana värdepapper och masskuldebrev som avses i underpunkterna a och b,

d) telefonaktier eller telefonandelsbevis samt andra sådana aktier eller andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller tjänster som vanligtvis används i hushåll, om andelen inte medför personligt ansvar för samfundets skulder, samt

e) sådana aktier eller andelar som avses i 40 § 1 mom. 5 punkten.

40 §

En förmyndare får inte utan förmyndarnämndens tillstånd för den omyndige:

1) mot vederlag förvärva fast egendom [ Den märkta texten har rättat (1995), Originaltexten lydde: utan vederlag förvärva fast egendom ] eller sådan jordlegorätt eller annan nyttjanderätt jämte byggnader som kan överföras till tredje part utan att markägaren blir hörd;


4) uppta annat lån än studielån, som beviljas av staten eller för vilket statsborgen ställts, ingå växelförbindelse eller överta ansvar för annans skuld;

5) överlåta eller mot vederlag förvärva aktier eller andelar som medför rätt att besitta en lägenhet eller en bostadsrätt som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90);

6) ingå avtal om arvskifte som förrättas utan sådan skiftesman som avses i 23 kap. ärvdabalken;

7) överlåta egendom tillhörig den omyndige i pant eller på något annat sätt grunda panträtt i egendomen.

49 a §

En förmyndare är skyldig att ersätta den skada som han i sin syssla uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat den omyndige.

För jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvar mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74). Om en tjänsteförmyndare har orsakat skada skall därtill 3 och 4 kap. skadeståndslagen tillämpas på skadeståndsansvaret.

Den omyndige är inte skyldig att ersätta skada som förmyndaren orsakat när han handlat på den omyndiges vägnar.

50 a §

Förmyndarnämnden kan bestämma att en förmyndare skall uppgöra en riktgivande plan för förvaltning och användning av egendomen och förete planen för godkännande hos förmyndarnämnden, om det skall anses nödvändigt med beaktande av egendomens art och mängd samt övriga omständigheter.

En plan som godkänts kan vid behov ändras eller kompletteras.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

På rättshandling som har ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Dessa stadganden tillämpas också på en skada som uppkommit före denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 16/95
LaUB 5/95

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.