1142/1995

Given i Helsingfors den 29 september 1995

Förordning om Tekniska kontrollcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 14 § 1 mom. lagen om statens affärsverk (627/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1992 (589/92), och lagen den 21 augusti 1995 om Tekniska kontrollcentralen (1070/95):

1 §
Styrelsen

Till styrelsen för Tekniska kontrollcentralen hör en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar, vilka alla förordnas av handels- och industriministeriet. Verkställande direktören är en av medlemmarna. I övrigt gäller om medlemmarna vad 14 § 1 mom. lagen om statens affärsverk stadgar.

Styrelsens medlemmar skall ha sakkunskap om Tekniska kontrollcentralens verksamhetsområde eller om företagsledning och de skall vara oberoende på det sätt som konkurrensläget förutsätter.

Handels- och industriministeriet fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk har styrelsen också, inom gränserna för ett affärsverks befogenheter, i uppgift att

1) besluta om principerna för prissättningen av tjänsterna, om inte något annat stadgas eller bestäms,

2) besluta om upplåning och det förfarande som gäller denna,

3) besluta om inledande av och upphörande med betydande företagsverksamhet,

4) besluta om betydande förbindelser, förvärv och överlåtelse av betydande andelar samt om användningen av de rättigheter som sammanhänger med dessa samt

5) förordna om ställföreträdare för verkställande direktören.

3 §
Beslutsfattandet i styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika gäller som beslut den åsikt som ordföranden har omfattat.

4 §
Verkställande direktören

Av verkställande direktören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten och god ledarförmåga.

5 §
Besättande av tjänsterna

Tekniska kontrollcentralens tjänster får besättas utan att de har förklarats lediga.

6 §
Jäv och förbud mot konkurrerande verksamhet

En person som hör till Tekniska kontrollcentralens personal får inte utan tillstånd förnågon annan utföra sådant arbete eller alcars utöva sådan verksamhet som strider mot god sed i anställningsförhållanden och som är ägnad att skada kontrollcentralens verksamhet. Den som hör till personalen får inte heller vara verksam eller delaktig i ett sådant affärsföretag som står i kundförhålcande till kontrollcentralen på så sätt att han på basis av sin ställning direkt eller indirekt kan bereda sig nytta eller i övrigt kan bli jlcig i sin verksamhet på det sätt som avses i stadgandena om jäv för tjänstemän. Den som hör till personalen får inte heller inneha patent- eller mönsterrätt till en maskin, alcrdning, tillverkningsmetod eller ett mönster som skall användas i ett företag, en rörelse eller inrättning som är underkastad kolcrollcentralens kontrollverksamhet.

7 §
Prissättning

Statsrådet fastslår den allmänna nivån på priserna för de av Tekniska kontrollcentralens tjänster vilka kontrollcentralen genom förordning eller ministeriebeslut har getts ensamrätt att producera.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 april 1991 om tekniska kontrollcentralen (679/91) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Verkställande direktören kan vid behov meddela föreskrifter om förvaltningen, hushållningen och om hur verksamheten i övrigt skall fortgå, tills styrelsen inleder sin verksamhet.

Helsingfors den 29 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.