1132/1995

Given i Helsingfors den 29 september 1995

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) 35 § 1 mom. 1 punkten, 37 § 1 mom. och 54 § 1 mom. 2 punkten,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. 1 punkten och 54 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder i förordning av den 28 november 1994 (1032/94), som följer:

35 §

Vid försvarsmakten finns

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten och yngre officer samt institutofficerstjänster, till vilka hör institutofficerstjänsterna i specialklass och i 1-6 klass, samt innehavare av militär specialtjänst;


37 §

Behörighetsvillkor för officerstjänster är officersexamen,


54 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnade myndigheten på framställning eller föredragning enligt 50 § 1 mom., dock så att


2) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer samt institutofficer, militärtekniker, militärekonom och innehavare av militär specialtjänst förordnas av någon av de myndigheter som avses i 50 § 1 mom. 7 punkten.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De som när denna förordning träder i kraft tjänstgör i tjänsten som löjtnant, premiärlöjtnant, kapten eller kaptenlöjtnant överförs till tjänster som yngre officer.

Helsingfors den 29 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.