1131/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 1995

Skattestyrelsens beslut om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88), förordnat om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning som följer:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) på sysselsättningsstöd som betalas till en arbetslös person som ämnar bli företagare, på arbetspraktikstöd som betalas till arbetslös person och på stöd för sysselsättning på eget initiativ, vilka betalas med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93);

2) på dagpenning till person med handikapp och person som deltar i yrkesvägledningen, avsedda i förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93);

3) på deltidstillägg enligt förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94);

4) på arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93);

5) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

6) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) och på ersättning som betalas för förlorad inkomst;

7) på särskild ersättning som betalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89);

8) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91);

9) på rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och på ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91);

10) på förmåner som kassor avsedda i lagen om försäkringskassor (1164/92) erlagt;

11) på skattepliktigt understöd och annat bidrag som vederbörande arbetsmarknadsorganisation betalat på grund av arbetstvist eller på annat därmed jämförbart understöd;

12) på vuxenstudiepenning som betalas med stöd av lagen om studiestöd (65/94);

13) på avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92);

14) på prestation som betalas till en fysisk person som återbäring eller återköpsvärde eller ändringsvärde av premierna för andra pensionsförsäkringar än de frivilliga pensionsförsäkringar som avses i 81 § inkomstskattelagen (1535/92);

15) på den i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedda avkastningen av en pensionsförsäkring som har betalts i ett för allt;

16) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring;

17) på stöd för sommararbete till ungdomar, som beviljas med stöd av statsrådets beslut;

18) på det i 27a § socialvårdslagen (1365/92) avsedda stödet för närstående som betalas till föräldrar av handikappade eller sjuka minderåriga barn;

19) på sysselsättningspenning som betalas till fånge i öppen anstalt.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1995 och genom det upphävs beslutet den 22 februari 1994 (153/94).

Helsingfors den 5 september 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.