1111/1995

Given i Helsingfors den 1 september 1995

Förordning om ändring av 7 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg

På föredragning av trafikministern

ändras 7 § förordningen den 15 juli 1994 om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/94) som följer:

7 §
Ekonomiska resurser

Den som ansöker om och den som innehar kollektivtrafiktillstånd anses ha tillräckliga ekonomiska resurser att inleda trafik och att på ett ändamålsenligt sätt sköta den, om hans disponibla medel uppgår till minst 50 000 mark per buss som används i tillståndspliktig persontrafik. Om en buss har högst 22 passagerarplatser är beloppet 25 000 mark per buss.

Som medel anses sökandens eller innehavarens

1) finansieringstillgångar, inräknat möjligheter till överdrag och innestående krediter som beviljats av kreditinstitut,

2) omsättningstillgångar samt

3) anläggningstillgångar som kan utnyttjas som säkerhet och andra långfristiga placeringar.

Om den som ansöker om eller den som innehar trafiktillstånd är en naturlig person eller ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan som medel även anses en naturlig persons, bolagsmäns eller ansvariga bolagsmäns personliga egendom som kan utnyttjas som säkerhet.

När trafiken inleds eller antalet fordon utökas fås de disponibla medlen genom att de anskaffningsutgifter för fordon, lokaler, maskiner och utrustning som orsakas av inledandet av verksamheten eller utökandet av antalet bilar dras av från de tillgångar som räknats ut enligt 2 och 3 mom. De disponibla medlen skall uppgå till det i 1 mom. nämnda beloppet för varje buss som sökanden har.

Att de disponibla medlen är tillräckliga påvisas genom att tillståndsmyndigheten tillställs

1) en säkerhet, som kan vara en av kreditinstitut ställd borgensförbindelse eller en bankdeposition, eller

2) ett intyg utfärdat av en revisor eller revisionssammanslutning som är godkänd av Centralhandelskammaren eller en handelskammare.

Den handling som avses i 5 mom. skall ställas till tillståndsmyndigheten då ansökan om ett kollektivtrafiktillstånd eller ansökan om dess förnyelse lämnas in. Av särskilda skäl kan myndigheten som beviljar kollektivtrafiktillstånd begära att handlingen även vid andra tillfällen skall ställas till den.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 1995.

En tillståndsinnehavare som har beviljats rätt att bedriva tillståndspliktig persontrafik på väg före den 1 juni 1993 skall senast den 31 juli 1999 för tillståndsmyndigheten visa upp den handling som avses i 7 § 5 mom. Om tillståndsinnehavaren under den ovan nämnda övergångstiden ansöker om en utökning av antalet fordon skall han redan i detta sammanhang visa upp en handling över hela sin materiel.

Tillståndsmyndigheten frigör säkerheterna som ställts med stöd av tidigare författningar om tillståndsinnehavaren tillställer myndigheten den handling som avses i 7 § 5 mom.

Rådets direktiv 74/562/EEG; EGT nr L 308, 19.11.1974, s. 23, 89/438/EEG; EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 101

Helsingfors den 1 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.