1107/1995

Given i Helsingfors den 8 september 1995

Förordning om ändring av 1 § förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/61), sådan den lyder i förordning av den 25 februari 1994 (150/94), och

fogas till 1 § 1 mom. en ny 3 punkt, varvid den nuvarande 3 punkten blir punkt 4, som följer:

1 §

Pensionsskyddscentralen åligger, utöver vad i lag eller med stöd därav givna stadganden eller bestämmelser stadgas, att:


2) genom utgivande av publikationer och på annat sätt tillhandahålla uppgifter, utredningar och råd angående tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetdnörhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhålladne, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare samt därtill anslutna omständigheter;

3) ombesörja verkställigheten av bestämmelser som gäller bestämmande av tillämplig lagstiftning vilka ingår i internationella avtal om social trygghet och Europeiska unionens förordningar om social trygghet; ochDenna förordning träder i kraft den 15 september 1995.

Helsingfors den 8 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.