1086/1995

Given i Helsingfors den 25 augusti 1995

Förordning om ändring av djurskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i djurskyddsförordningen av den 30 april 1971 (333/71) 6 och 7 §§, dessa lagrum sådana de lyder, 6 § delvis ändrad genom förordning av den 31 december 1986 (1075/86) och 7 § i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen nya 5 a, 5 b, 6 a, 6 b och 7 a §§ som följer:

5 a §

Ett djur får avlivas endast av en person som behärskar avlivning. Den som avlivar ett djur skall ha tillräckliga kunskaper om den avlivningsmetod som tillämpas på djurarten i fråga och om avlivningstekniken samt tillräcklig skicklighet för att utföra åtgärden.

Ett djur som skall avlivas skall hållas fast eller dess rörelseförmåga begränsas på något annat lämpligt sätt för att djuret vid avlivningen så långt som möjligt skall skonas från smärta, lidande, skador eller krossår. Före avlivningen får djuret inte hängas upp eller dess ben bindas ihop.

Ett djur skall avlivas så att det inte förorsakas onödig smärta eller lidande och att övriga djur störs så litet som möjligt.

Den som avlivar djuret skall försäkra sig om att djuret har dött innan destruktionen påbörjas eller andra åtgärder vidtas.

5 b §

Däggdjur, fåglar och reptiler som är vid medvetande får inte avlivas genom dränkning eller kvävning.

6 §

Hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- eller hobbydjur får, om de inte avlivas av en veterinär med lämpligt narkos- eller avlivningsmedel, avlivas endast genom skott i hjärnan eller med en gas som omedelbart leder till medvetslöshet och död.

Om djuret avlivas med kolmonoxid, skall gasen vara tillräckligt avkyld och filtrerad och fri från irriterande ämnen.

Utan hinder av 1 mom. får under tre dagar gamla hundvalpar och kattungar samt ungar till andra motsvarande små sällskaps- eller hobbydjur avlivas genom ett så kraftigt slag i huvudet att djuret omedelbart dör.

Under tillsyn av en veterinär får djuren avlivas också på andra sätt än de som nämns i 1 och 2 mom.

6 a §

Ett animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna får, med undantag för pälsdjur, avlivas endast med skjutvapen, elström eller koldioxid på ett sätt som närmare bestäms av Jord- och skogsbruksministeriet. Fjäderfä får dessutom avlivas genom att halsen snabbt skärs av med ett vasst instrument.

Pälsdjur som hålls i produktionssyfte får på ett sätt som närmare bestäms av jord- och skogsbruksministeriet avlivas endast med elström, kolmonoxid, koldioxid, skjutvapen eller ett mekaniskt instrument som drivs in i hjärnan.

Dagsgamla kycklingar får i kläckeriet avlivas endast med en mekanisk anordning som leder till en snabb död eller med koldioxid. Kläckeriets okläckta ägg skall behandlas med en ovan avsedd mekanisk anordning.

Förutom vad som stadgas i 1–3 mom. får ett djur avlivas av en veterinär med lämpligt narkosmedel. Om det är nödvändigt för att bekämpa eller diagnostisera djursjukdomar, kan ett animalieproduktionsdjur med tillstånd av en veterinär och under hans tillsyn avlivas också med någon annan metod än de som anges ovan i denna paragraf.

6 b §

I nödfall, för att hindra utdraget lidande för djuret och om metoderna i 6 eller 6 a § inte kan användas eller om djuret inte kan fångas in, kan djuret också avlivas på något annat sätt än vad som anges ovan, dock så att djuret inte orsakas onödigt lidande.

7 §

Ett sjukt eller skadat animalieproduktionsdjur skall avlivas eller slaktas utan att djuret flyttas någon annanstans. Ett sjukt eller skadat animalieproduktionsdjur får flyttas någon annanstans för avlivning eller slakt endast om transporten inte orsakar djuret extra lidande.

Svårt sjuka eller skadade hästar, nötkreatur eller andra motsvarande större djur får transporteras annanstans för avlivning eller slakt endast med tillstånd av en veterinär.

7 a §

Jord- och skogsbruksmmisteriet meddelar närmare föreskrifter om avlivning av djur. Vidare meddelar jord- och skogsbruksministeriet vid behov föreskrifter om särskilda metoder för avlivning av hägnat vilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 93/119/EG; EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 21

Helsingfors den 25 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.