1079/1995

Utfärdat i Helsingfors den 17 augusti 1995

Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om de avgifter som inom inrikesministeriets förvaltningsområde uppbärs för notarius publicus prestationer, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka avgifter stadgas särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/75) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs följande fasta avgifter:

1) för protest 100 mark,

2) för öppning eller stängning av tresorfack 200 mark för det första facket och för varje följande fack 30 mark,

3) för styrkande av meritförteckning 120 mark,

4) för vederhäftighetsintyg 100 mark,

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 30 mark,

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 10 mark per sida, dock högst 100 mark per handling, samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på légalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/85) 50 mark.

För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1995 och gäller till utgången av 1997. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 17 november 1993 om avgifter för notarius publicus' prestationer (970/93).

För prestationer som beställts innan detta beslut har trätt i kraft uppbärs avgift enligt det avgiftsbeslut som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 augusti 1995

Minister
Jouni Backman

Överinspektör
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.