1075/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) 6 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Övriga myndigheter

Andra behöriga myndigheter utöver de ovan nämnda är säkerhetsteknikcentralen och fordonsförvaltningen, båda inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som stadgas närmare genom förordning. Genom förordning kan dessutom stadgas om uppgifter som ankommer på andra myndigheter.


6 a §
Den som utför besiktningen

Besiktningar av tankar och förpackningar som krävs enligt stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag utförs av de besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen beviljat rätt till besiktning enligt vad som stadgas genom förordning och bestäms närmare genom beslut av trafikministeriet. Rätten till besiktning kan beviljas för viss tid och i beslutet om att bevilja rätt till besiktning kan även andra villkor för rätten uppställas.

Om den som utför besiktning av tankar och förpackningar som används för transport av radioaktiva ämnen stadgas och bestäms särskilt.

Besiktningar av tankar och förpackningar som används vid ovan i 6 § 3 mom. avsedda transporter inom försvarsmakten kan även utföras av en sådan militär inrättning eller militärmyndighet som huvudstaben har beviljat rätt till besiktning.

7 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av den rätt till besiktning som avses i 6 a § i denna lag, om återkallande av rätten till besiktning, om tillsynen över besiktningsorganet och om tystnadsplikten utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Besiktning av tankar och förpackningar som förutsätts i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen överförs när denna lag träder i kraft på de besiktningsorgan som avses i 6 a §. Personer och organ som före ikraftträdandet har rätt att utföra besiktningar som avses i 6 a § bibehåller denna rätt till utgången av 1998. Dessutom har Tekniska kontrollcentralen, som inrättats genom en lag av den 21 augusti 1995 (1070/95), rätt att fram till utgången av 1998 utföra sådana besiktningar av tankar och förpackningar som enligt lagen om transport av farliga ämnen ankommer på den tekniska kontrollcentral som avses i lagen den 21 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84).

Besiktningar som utförts när denna lag träder i kraft är som sådana i kraft enligt vad som bestäms om dem.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.