1073/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 6 § 2 mom.,

ändras 5 § 2 mom., 32 § 1 och 2 mom., 33 § 1 och 2 mom., 35 § 4 mom., 51 § 2 mom., 68 § och 68 a § 3 mom.,

av dessa lagrum 33 § 1 mom., 35 § 4 mom. och 68 a § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), och 68 § delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 36 § i stället för den 36 § som upphävts genom nämnda lag av den 18 december 1992 som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Säkerhetsteknikcentralen skall dock utöva den högsta tillsynen över att stadgandena och bestämmelserna om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier iakttas.

32 §
Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet

Omfattande och medelstor industriell hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier får bedrivas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen.

Omfattande upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier får bedrivas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen och medelstor upplagring endast efter anmälan om denna till säkerhetsteknikcentralen.


33 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är att kraven enligt 31 § har beaktats i verksamheten. Till tillståndet kan fogas de villkor som är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyllas. När säkerhetsteknikcentralen har fått en anmälan som avses i 32 § 2 och 4 mom. kan den meddela de föreskrifter om verksamheten som behövs för att kraven enligt 31 § skall uppfyllas.

Säkerhetsteknikcentralen kan för viss tid eller helt och hållet återkalla ett tillstånd till industriell hantering eller upplagring som den har beviljat, om verksamheten inte uppfyller kraven enligt 31 § eller i tillståndsvillkoren eller om någon i sin verksamhet annars handlar väsentligt i strid med denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.


35 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet kan meddela närmare föreskrifter om industriell hantering och upplagring av kemikalier.


36 §
Förenhetligande anvisningar

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela sådana anvisningar om teknik och säkerhet vid industriell hantering och upplagring av kemikalier som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

51 §
Vite och hot om tvångsutförande

Vitet döms ut av länsstyrelsen. Vite som förelagts av säkerhetsteknikcentralen döms dock ut av denna.


68 §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring

Tillstånd för industriell hantering och upplagring enligt 32 § 1 och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan göras av den som för verksamheten har tillstånd att tillverka gift enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor (921/76), eller vars verksamhet på det sätt som anges i nämnda förordning har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.

Säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring som avses i 1 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk för hälso- eller miljöskador.

68 a §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring av miljöfarliga kemikalier

Säkerhetsteknikcentralen kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring som avses i 1 och 2 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk för miljöskador.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Tekniska kontrollcentralens och dess distriktsbyråers tillstånd och godkännanden förblir i kraft i enlighet med villkoren i beslutet om tillstånd eller godkännande.

RP 39/95
EkUB 10/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.