1072/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av lagen om tryckkärl

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 2 § 3 mom. och 6 a §, av dessa lagrum 6 a § sådan den lyder i lag av den 15 november 1991 (1350/91), samt

ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4-6 §§, 7 §, 10 § samt 12 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 4 § samt 12 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 15 november 1991, som följer:

2 §

Tryckkärl skall konstrueras och placeras samt skötas och användas så att de inte föranleder person-, egendoms- eller miljöskador. Om tillverkning, införsel och installering av tryckkärl, om ändring, reparation och användning av dem samt om de krav som ställs på utövande av verksamhet som ansluter sig till tryckkärl stadgas genom förordning. Genom förordning stadgas även om de besiktningsorgan som utför de besiktningsuppgifter som avses i denna lag.


3 §

Tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen och av de övriga tillsynsmyndigheter som nämnda uppgift anförtros genom förordning.


4 §

För tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till de platser där tryckkärl, delar till dem eller deras konstruktionsmaterial tillverkas, upplagras, säljs, används eller testas samt att för undersökningar få nödvändiga uppgifter om och prov av tryckkärl och deras konstruktionsmaterial.

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverkning, utlämnande från tullen, förflyttning, försäljning och användning av tryckkärl som inte stämmer överens med denna lag eller med stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. I stället för förbud kan tillsynsmyndigheten fastställa motsvarande begränsningar. Förbudet eller begränsningen kan gälla ett eller flera likadana kärl.

5 §

Tillverkare, importörer, installatörer, ägare och innehavare av tryckkärl, tillverkare och importörer av konstruktionsmaterial eller delar till tryckkärl samt provnings- och besiktningsorganen är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den iakttas.

6 §

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen får utan hinder av tystnadsplikten lämna ut uppgifter till motsvarande utländska organ som bedriver sådan kontrollverksamhet som avses i denna lag, till internationella organisationer och till stater som deltar i det internationella samarbetet, när uppgifterna behövs för detta. När personuppgifter lämnas till utlandet skall iakttas vad som annars är stadgat.

7 §

Den som vid utförandet av uppgifter enligt denna lag fått kännedom om någons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlig-het eller om en enskilds personliga omständigheter får inte utan dennes samtycke yppa för utomstående de uppgifter som han fått på detta sätt eller använda sig av dem för enskild nytta.

10 §

Tillsynsmyndigheten kan i samband med förbud eller bestämmelser som den meddelar med stöd av denna lag förelägga vite eller hotet att en försummad åtgärd utförs på den försumliges bekostnad. I fråga om vite och hot om tvångsutförande gäller vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får utan dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

12 §

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet får meddela närmare föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmaterial och utrustning i dem samt om planering, tillverkning, import, testning, placering, användning, besiktning och övervakning av dem.

Genom förordning kan stadgas att tillsynsmyndigheten kan meddela sådana anvisningar om teknik och säkerhet som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 39/95
EkUB 10/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.