1032/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om musikläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 3 och 4 mom. lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/95) som följer:

16 §

I beslut om förvägrande av studierätt får studeranden och hans vårdnadshavare söka ändring genom besvär hos länsstyrelsen och i beslut om avstängning av en studerande hos länsrätten inom 14 dagar efter att beslutet delgivits och med iakttagande i övrigt av lagen om ändringssökade i förvaltningsärenden. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

Besvär får inte anföras över ett beslut om att tilldela varning eller över de beslut av länsstyrelsen eller länsrätten som avses i 3 mom. Genom förordning kan stadgas om de övriga beslut enligt denna lag eller en förordning som givits med stöd av den som inte är överklagbara.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats för ikraftträdandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.