1024/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 56 a och 56 b §§ upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 56 a § 1 mom. och 56 b §, dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 24 mars 1995 (446/95), som följer:

56 a §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgandena i denna lag om skydd för upphovsrätt, eller handlar i strid med en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., mot stadgandena i 51 eller 52 § eller mot ett förbud som avses i 53 § 1 mom. eller 54 b § eller

2) för spridning till allmänheten för in i landet exemplar av verk, varom han vet eller har grundad anledning att misstänka att de utomlands framställts under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag,

skall, om gärningen inte enligt 49 kap. 1 § strafflagen skall bestraffas som ett upphovsrättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till böter.


56 b §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 26 d § 3 mom. och 26 l § 4 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Genom denna lag upphävs 56 a § 1 mom. och 56 b § lagen den 21 april 1995 om ändring av upphovsrättslagen (715/95).

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.