1010/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen 14 kap. 7 §, 47 kap. 1 § 2 mom., 48 kap. 1 § 3 mom. och 49 kap. 1 §,

sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), samt

fogas till 17 kap. 4 §, sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 (451/87), ett nytt 2 och 3 mom. som följer:

14 kap.

Om brott mot politiska rättigheter

7 §
Definitioner

Med allmänna val avses i detta kapitel m

statliga val, lagtingsval, kommunala val och val av företrädare i Europaparlamentet samt allmänna kyrkliga val.

Med allmän omröstning avses i detta kapitel statliga och kommunala folkomröstningar.

17 kap.

Om osann utsaga

4 §

Har någon som enligt lag är skyldig att vid polisundersökning hålla sig till sanningen, vid polisundersökning där han hörts då han varit personligen närvarande uppsåtligen avgett osann utsaga eller utan laga rätt förtigit något som han visste att hade tjänat till upplysning i saken, skall han för osann utsaga vid polisundersökning dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

En laglig företrädare för en juridisk person som vid förundersökning förhörs när den juridiska personens straffansvar utreds jämställs med den som är misstänkt för brott.

47 kap.

Om arbetsbrott

1 §
Arbetarskyddsbrott

Om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara stadgas i 21 kap. 8-11 och 13 §§.

48 kap.

Om miljöbrott

1 §
Miljöförstöring

För miljöförstöring döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på något annat sätt än det som avses i 1 mom. börjar göra ändringar i miljön i strid med lagen om skyddsskogar (196/22), byggnadslagen (370/58), vattenlagen (264/61) eller marktäktslagen (555/81) eller avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen eller i strid med stadganden, allmänna eller särskilda föreskrifter eller planer eller tillstånd som har utfärdats med stöd av dessa, så att gärningen är ägnad att medföra så allvarliga miljöförändringar att de kan jämställas med förorening av miljön.

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

1 §
Upphovsrättsbrott

Den som i förvärvssyfte i strid med upphovsrättslagen (404/61) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande men eller skada, gör intrång i någon annans rätt till

1) ett litterärt eller konstnärligt verk,

2) ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

3) en grammofonskiva eller någon annan anordning på vilken ljud har tagits upp,

4) filmer eller andra anordningar på vilka rörliga bilder har tagits upp,

5) en radio- eller televisionssändning,

6) en katalog, en tabell, ett program eller något annat sådant i upphovsrättslagen åsyftat arbete vari en stor mängd uppgifter har sammanställts eller

7) ett fotografi,

skall för upphovsrättsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För upphovsrättsbrott döms också den som i förvärvssyfte, och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande men eller skada, för spridning till allmänheten för in i landet ett utomlands framställt eller eftergjort exemplar av i 1 mom. avsedda verk eller fotografiska bilder eller grammofonskivor, filmer eller andra anordningar, på vilka tagits upp ljud eller rörliga bilder, eller kataloger, tabeller, program eller andra sådana arbeten i vilka en stor mängd uppgifter har sammanställts, om han vet att framställningen eller eftergörandet har skett under sådana omständigheter att detta, om det skett i Finland, hade varit straffbart enligt 1 mom. eller 56 a § upphovsrättslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995 med undantag för 17 kap. 4 § 2 mom. som träder i kraft den 1 oktober 1995.

Genom denna lag upphävs 17 kap. 4 § 2 mom. lagen den 7 april 1995 om ändring av strafflagen (496/95) och 17 kap. 4 § 2 mom. lagen den 21 april 1995 om ändring av strafflagen (743/95).

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.