1003/1995

Given i Nådendal den 11 augusti 1995

Förordning om ändring av 52 och 53 §§ förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) 52 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 28 november 1994 (1032/94), samt

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 november 1994, ett nytt 3 mom. som följer:

52 §

Om annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Om tjänstledighet för personer som innehar tjänster som avses i 50 § 1 mom. 1 punkten beslutar dock statsrådet.


53 §

För en person som utnämns till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om tjänstemän i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1995.

Nådendal den 11 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.