994/1995

Given i Helsingfors den 31 juli 1995

Förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 8 § 1 mom. lagen den 21 februari om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (384/94):

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde är tillstånd enligt lagen om yrkeshögskolestudier (255/95) och ändringar av tillstånd samt försökstillstånd enligt lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) och ändringar av försökstillstånd om vilka beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Den avgift som uppbärs för ett tillstånd för en yrkeshögskola är 5 000 mark och för ändring av ett tillstånd 3 000 mark samt den avgift som uppbärs för ett försökstillstånd är 3 000 mark och för ändring av ett försökstillstånd 1 500 mark.

2 §

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 31 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.