977/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22) 3 § och mellanrubriken före 3 §,

dessa sådana de lyder, 3 § ändrad genom lagar av den 9 januari 1970, den 15 januari 1971, den 7 januari 1983, den 16 december 1983, den 17 januari 1986, den 26 juni 1987, den 23 december 1987, den 2 december 1988, den 13 januari 1989 och den 23 november 1990 (16/70, 43/71, 1 och 978/83, 23/86 , 572 och 1100/87, 1008/88, 31/89 och 995/90) samt mellanrubriken före 3 § i lag av den 10 december 1993 (1120/93),

ändras 1 § och mellanrubriken före 1 §,

dessa sådana de lyder, 1 § ändrad genom lag av den 4 december 1953 (481/53) och genom nämnda lagar av den 7 januari 1983 och den 13 januari 1989 samt mellanrubriken före 1 § i nämnda lag av den 10 december 1993, samt

fogas till lagen en ny 1 a §, före 3 a § en ny mellanrubrik och till lagen nya 11 a och 11 b §§ samt före 11 a § en ny mellanrubrik som följer:

Ministerierna och ministrarna
1 §

I statsrådet skall finnas statsrådets kansli och högst sjutton andra ministerier. Verksamhetsområdet för varje ministerium skall vara samhälleligt betydelsefullt samt ändamålsenligt i förvaltningshänseende och i ekonomiskt hänseende.

Om statsrådets indelning i ministerier, deras verksamhetsområden och fördelningen av ärendena mellan dem stadgas genom förordning.

1 a §

Republikens president utnämner till medlemmar av statsrådet, statsministern inberäknad, högst aderton ministrar att tjänstgöra såsom chefer för ett ministerium eller att handlägga ärenden som hör till ministeriernas verksamhetsområde eller att vara ministrar utan port-följ.

Verksamhetsområde i vissa fall
3 a §

Särskilda stadganden
11 a §

När indelningen av ministeriernas verksamhetsområden ändras överförs de ämbetsverk och inrättningar som hör till ett ministeriums förvaltningsområde till förvaltningsområdet för det ministerium som är behörigt enligt den nya indelningen. Till detta ministerium skall på samma sätt överföras anhängiga ärenden, liksom även avtal och andra förbindelser som ett ministerium ingått samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem.

11 b §

Statsrådet kan i överensstämmelse med en ändring i indelningen av ministeriernas verksamhetsområden överföra en tjänst som inrättats vid ett ministerium till ett annat ministerium. Likaså kan en i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) avsedd tjänsteman som utnämnts för viss tid överföras till ett annat ministerium för återstoden av denna tid. En tjänst och en tjänsteman kan överföras utan tjänstemannens samtycke.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Vad 11 b § stadgar tillämpas även på de tjänstemän som avses i 72 § 1 mom. statstjänstemannalagen.

RP 306/94
GrUB 22/94
GrUB 2/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.