958/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av 12 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) som följer:

12 §
Beräkning av priset per enhet för grundskolor

Priset per enhet per elev i grundskolan och skolor som ersätter grundskolan skall för varje kommun beräknas vart fjärde år på basis av de totalkostnader som kommunerna under året före det då priset per enhet fastställs har haft för dessa skolor. När priserna per enhet för kommunerna räknas ut skall, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, beaktas det nyckeltal som beräknats enligt 84 d § grundskolelagen och som beskriver grundskolornas struktur och sättet att ordna undervisningen, huruvida ett högstadium finns samt kommunens befolkningstäthet. Priserna per enhet skall bestämmas så att de belopp som erhålls när de kommunvis beräknade priserna per enhet multipliceras med elevantalen i kommunernas grundskolor och i de skolor i kommunen som ersätter grundskolan sammanlagt motsvarar totalkostnaderna. I svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner höjs de kommunvisa priserna per enhet med fem procent i fråga om svenskspråkiga elever och i kommuner på samernas hembygdsområde med motsvarande procenttal i fråga om elever som deltar i undervisning på samiska. Undervisningsministeriet kan dessutom av särskilda skäl på ansökan höja kommunens pris per enhet.

Under andra år än dem som nämns i 1 mom. skall det för varje kommun senast bestämda priset per enhet räknas om enligt de förändringar som skett i det nyckeltal som avses i 1 mom. När priserna per enhet bestäms för ett sådant år som avses i detta moment skall dessutom, enligt vad som stadgas i 1 mom., beaktas huruvida ett högstadium finns.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

Lagen tillämpas första gången när priserna per enhet för 1996 skall fastställas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/95
KuUB 4/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.