957/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 31 och 31 a-31 c §§, sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 (707/92), samt

fogas till lagen en ny 84 d § som följer:

10 a kap.

Finansiering

84 d §

Vid beräkning av priserna per enhet för varje kommun enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet används ett nyckeltal som beskriver grundskolornas struktur och sättet att ordna undervisningen i kommunen. Nyckeltalet beräknas så som stadgas nedan i form av ett medeltal av de per elev fastställda talen.

Det tal per elev som används vid beräkningen av nyckeltalet är 1,7. I en kommun som saknar högstadieskola är talet dock 1,5.

Det tal per elev som avses i 2 mom. höjs

1) för en elev som går i en lågstadieskola med mindre än 80 elever, med ett tal som fås när skillnaden mellan talet 80 och elevantalet i skolan multipliceras med talet 0,02,

2) för en elev som går i kommunens enda högstadieskola med samma undervisningsspråk där elevantalet understiger 180 elever, med ett tal som fås när skillnaden mellan talet 180 och elevantalet i skolan multipliceras med talet 0,01, dock högst med talet 1,0, samt

3) för en elev som får sådan specialundervisning som avses i 36 a § med talet 1,8.

I fråga om de elever som avses i 3 mom. 3 punkten beaktas inte de förhöjningar som nämns i 1 och 2 punkten i samma mom.

Vid beräkningen av elevantal iakttas vad som stadgas med stöd av 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92). När nyckeltalet beräknas beaktas dock inte elever vid skolor som ersätter grundskolan.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/95
KuUB 4/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.