946/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 §, 5 § 5 punkten, 6 § 2 mom. 1 och 3 punkten, 12 § 2 punkten samt 15, 16 och 17 §§ förordningen den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/61),

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 februari 1994 (150/94) och 5 § 5 punkten sådan den lyder i förordning av den 21 januari 1983 (107/83), som följer:

2 §

Pensionsskyddscentralens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

I fråga om pensionsskyddscentralens bokföring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om försäkringsbolags bokföring.

Bokföringen och bokslutet skall föreläggas revisorerna senast före utgången av den mars månad som följer på räkenskapsperioden.

5 §

På representantskapet ankommer att:


5) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om de åtgärder dessa ger anledning till.

6 §

Vid vårmötet skall:

1) framläggas bokslut och revisionsberättelse,


3) beslutas om de åtgärder som föregående års förvaltning och bokslut ger anledning till.


12 §

På styrelsen ankommer att:


2) varje år göra upp bokslutet, som inbegriper också verksamhetsberättelsen;


15 §

För revisionen av pensionsskyddscentralens bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder utses minst två, i revisionslagen (936/94) avsedda godkända revisorer och suppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor.

Åtminstone en revisor, som samtidigt år pensionsskyddscentralens övervakningsrevisor, och hans suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

En revisionssammanslutning kan också vara revisor eller dennes suppleant. Om en revisionssammanslutnings behörighetsvillkor gäller i tillämpliga delar vad som i 1 och 2 mom. stadgas om revisorer.

För revisionen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om försäkringsbolags revision.

16 §

Bokslutet och revisionsberättelsen skall finnas till påseende på pensionsskyddscentralens kontor senast en vecka före representantskapets ordinarie vårmöte och fram till utgången av följande kalenderår.

17 §

Pensionsskyddscentralen skall enligt formulär som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet lämna ministeriet statistiska uppgifter rörande sin egen och dess övervakning underställda pensionsanstalters verksamhet.

Pensionsskyddscentralen skall tillställa social- och hälsovårdsministeriet i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter jämte bokslutet, revisionsberättelsen och det beslut representantskapet fattar med anledning av dessa senast före utgången av den maj månad som följer på räkenskapsperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Förordningens 15 § tillämpas på revisionen av bokslutet för år 1996 och alla därpå följande kalenderår.

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.