942/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § och 16 § 2 mom. lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90),

av dessa lagrum 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 3 augusti 1992 (720/92), som följer:

10 §
Statsunderstöd för anläggningsprojekt

Huvudmannen för ett vuxenutbildningscenter kan beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt. I fråga om anläggningsprojekt och det statsunderstöd som beviljas för det iakttas vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) stadgar om statsunderstöd för anläggningsprojekt, dock så att som anläggningsprojekt anses också anskaffning av apparater.

16 §
Ersättning som skall betalas av en studerandes hemkommun

I fråga om den studerandes hemkommun gäller vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och stadgas med stöd av den om hemkommunen för en elev i en yrkesläroanstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

RP 22/95
KuUB 1/95

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.